Usługi - 386250-2017

03/10/2017    S189    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Ewolucja usług dla lotnictwa EGNOS

2017/S 189-386250

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Adres pocztowy: avenue d'Auderghem 45
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2766
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ewolucja usług dla lotnictwa EGNOS

Numer referencyjny: 631/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Główny kod CPV
73000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Komisja Europejska formułuje plan działania na potrzeby ewolucji programu EGNOS. Ewolucja przysłuży się realizacji bezpieczniejszych i bardziej wydajnych operacji lotniczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38112100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy lub każde inne miejsce podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Komisja Europejska formułuje plan działania na potrzeby ewolucji programu EGNOS. Ewolucja przysłuży się realizacji bezpieczniejszych i bardziej wydajnych operacji lotniczych. W związku z tym dalsza ewolucja usług EGNOS dla poprawy bezpieczeństwa lotniczego powinna zmierzać w jednym z następujących 3 kierunków:

1. rozszerzenie świadczenia usług EGNOS poza samą żeglugę, na rzecz służb łączności, nawigacji i dozorowania/zarządzania ruchem lotniczym (CNS/ATM), w szczególności w odniesieniu do systemu ADS-B oraz ewentualnego wsparcia zgrania w czasie służb na potrzeby systemów komunikacji; takie podejście jest zbieżne z wizją zintegrowanych służb łączności, nawigacji i dozorowania;

2. zapewnienie dodatkowych funkcjonalności w celu zwiększenia odporności na zewnętrzne zamierzone lub niezamierzone zagrożenia/ataki na usługę nawigacji EGNOS, między innymi poprzez dodanie funkcji uwierzytelnienia do sygnałów GNSS lub funkcji ad hoc na poziomie anteny i odbiornika;

3. poprawa działania nawigacji, pozycjonowania lub zgrania w czasie na poziomie użytkownika, miedzy innymi poprzez zmniejszenie dokładności pozycji pionowej oraz czasu do alarmu, aby umożliwić wsparcie procedur podejścia Cat-II.

Działania te mają służyć analizie i określeniu czynników motywujących do ewolucji w tych 3 kierunkach, określeniu przeszkód oraz wstępnych warunków, a także ocenie wartości dodanej na rzecz użytkowników końcowych. Analiza winna uwzględniać każdy z obszarów osobno; służy ona określeniu warunku, pod jakim wdrożenie tych usług będzie korzystne dla programu. Analiza winna skupić się na:

(1) określeniu potrzeb użytkowników w odniesieniu do każdej z nowych usług oraz ich przełożenia na wymogi względem usług EGNOS;

(2) określeniu powiązanych przeszkód regulacyjnych oraz analiz bezpieczeństwa wymaganych do przeprowadzenia, nim usługę będzie można wdrożyć operacyjnie;

(3) zbadaniu wartości dodanej dla lotniczych użytkowników końcowych oraz możliwych sposobów świadczenia usługi, umożliwieniu podjęcia decyzji programowej, na podstawie której usługa winna zostać wdrożona w trybie priorytetowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Działanie będzie realizowane w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 143-293574
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 8 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (02).

Adres siedziby: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa są proszone o zgłoszenie tego zamiaru pocztą elektroniczną z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na adres:GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnionego urzędnika oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy podany w pkt I.3, ponieważ informacje znajdują się w zaproszeniu do składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2017