Usługi - 386270-2020

17/08/2020    S158

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 158-386270

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Ignatianum w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761687491
Adres pocztowy: ul. Kopernika 26
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Granat, Biuro zamówień publicznych
E-mail: zp@ignatianum.edu.pl
Tel.: +48 123999614
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ignatianum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego”

Numer referencyjny: 205/BZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie (zwanego dalej również „systemem zintegrowanym” lub w skrócie „SZ”) wraz z usługami serwisu gwarancyjnego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 317 970.57 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
71356300 Usługi wsparcia technicznego
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
42961100 System kontroli dostępu
72300000 Usługi w zakresie danych
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
48440000 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72514000 Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie (zwanego dalej również „systemem zintegrowanym” lub w skrócie „SZ”) wraz z usługami serwisu gwarancyjnego. Zamówienie będzie realizowane przyrostowo, to znaczy, że SZ będzie wdrażany w etapach/podetapach, które będą realizować wymagania z SIWZ (wraz z załącznikami), zobowiązania Wykonawcy z jego oferty oraz ustalenia stron z analizy przedwdrożeniowej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wykonanie analizy przedwdrożeniowej;

b) opracowanie i wdrożenie systemu zintegrowanego u Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych komponentów SZ (w szczególności dostarczenie i udzielenie licencji na oprogramowanie: do systemu planowania zasobów typu ERP, z ang. Enterprise Resource Planning, systemu kontroli dostępu (wraz z niezbędnym sprzętem), systemu personalizacji oraz modułu do obsługi sylabusów (zamówienie nie obejmuje dostarczenia i udzielenia licencji do systemu USOS *), który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w SIWZ, w szczególności w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ – załącznik nr 1A do SIWZ), dokumencie pn. „Dodatkowe funkcjonalności” zadeklarowane w ofercie Wykonawcy w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe funkcjonalności” do spełnienia w systemie zintegrowanym (o ile zostały zadeklarowane przez Wykonawcę w ramach tego kryterium) i Istotnych postanowieniach umowy (IPU – załącznik nr 5 do SIWZ).

* USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to system do zarządzania tokiem studiów, do którego Zamawiający posiada prawa majątkowe i autorskie z tytułu uczestnictwa jako członek założyciel w konsorcjum uczelni MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji) powołane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. System USOS stanowi komponent SZ i podlega wdrożeniu w ramach niniejszego zamówienia);

c) przeprowadzenie usług szkoleniowych;

d) udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji na SZ i rękojmi równej okresowi gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia SZ i kończy z upływem 31.8.2023;

e) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla zapewniania prawidłowego działania SZ zgodnie z jego przeznaczeniem obejmującego świadczenie usług serwisowych (usuwanie błędów zwykłych, błędów krytycznych / awarii, usterek oraz wad), świadczenie usług podstawowych oraz usług nowelizacji oprogramowania, a także usług dodatkowych – prac rozwojowych (te ostatnie o ile zostaną zaoferowane przez Wykonawcę w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Prace rozwojowe”) w okresie liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia SZ do 31.8.2023;

f) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1A do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, w załączniku nr 1B do SIWZ – harmonogram wstępny, dokumencie pn. „Dodatkowe funkcjonalności” (do zadeklarowania w ofercie Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert do spełnienia w wykonanym systemie zintegrowanym) oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.

Znaczenia słów, wyrażeń, skrótów, etc. zapisanych dużą literą należy szukać w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ (szczególnie w rozdz. I, postanowienia wstępne / definicje).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika projektu (DKP) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Prace rozwojowe (PR) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności (DF) / Waga: 25 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni” nr POWR.03.05.00-00-Z203/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej: 65 000, 00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy, 00/100). Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte są w rozdz. IX SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 103-248359
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Opteam S.A.
Adres pocztowy: Tajęcina 113
Miejscowość: Jasionka
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36 -002
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 317 970.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 150 915.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb: przetarg nieograniczony.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (art. 85 Pzp).

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zostanie zastosowana procedura odwrócona zgodnie z art. 24aa Pzp.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9 do SIWZ.

Ofertę stanowi: formularz ofertowy – wzór określa zał nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertą składa się:

— wypełniony/e formularz/e JEDZ,

— dowód na dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów (o ile dot.), o czym mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia,

— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dot.),

— dokument potwierdzający uprawienie do podpisania oferty (np. dokument rejestrowy / pełnomocnictwo),

— dowód wniesienia wadium,

— wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.).

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami został opisany w rozdz. VIII SIWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej maksymalnej ceny brutto oferty, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp (rozdz. XVII SIWZ). Dalsze wymagania/formalności przed podpisaniem umowy zostały zawarte w rozdz. XVI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2020