Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 386433-2019

16/08/2019    S157

Węgry-Budapeszt: Zapewnienie organizacji usług gastronomicznych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

2019/S 157-386433

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Adres pocztowy: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1117
Państwo: Węgry
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eit.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5270
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5270
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działania służące pobudzaniu innowacji i technologii poprzez udzielanie dotacji UE

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie organizacji usług gastronomicznych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Numer referencyjny: 26/2019/OP/EITPROC
II.1.2)Główny kod CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykaz głównych zadań do zrealizowania przez wykonawców może obejmować następujące usługi:

1) wybór i rezerwacja obiektu;

2) świadczenie usług gastronomicznych;

3) zapewnianie personelu tymczasowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budapeszt, Węgry.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: wybór i rezerwacja obiektu:

Wykonawca powinien wynająć odpowiednie miejsce na konkretne posiedzenia EIT. Wykonawca powinien zaproponować EIT potencjalne miejsca, biorąc pod uwagę złożoność wydarzenia i wszystkie wymagania techniczne wymienione w konkretnym wniosku.

Zadanie 2: Świadczenie usług gastronomicznych:

Wykonawca powinien zapewnić świadczenie usług gastronomicznych podczas spotkań roboczych, odbywających się najczęściej w siedzibie EIT (Infopark Building “E”, H-1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E, WĘGRY) lub poza siedzibą instytutu lub w restauracji/hotelu w Budapeszcie lub w innych węgierskich miastach.

Orientacyjnie, Wykonawca zapewni pakiety gastronomiczne, nie ograniczając się jednak wyłącznie do następujących czynności:

— podstawowy pakiet gastronomiczny (organizacja poczęstunku oraz lunchu w postaci kanapek w siedzibie EIT lub poza nią, w tym organizacja przerwy kawowej i zapewnienie napojów),

— standardowy lunch/obiad (organizacja lunchu/obiadu w siedzibie EIT lub poza nią, w tym organizacja przerwy kawowej i zapewnienie napojów),

— lunch/obiad specjalny (organizacja formalnego lunchu/obiadu w siedzibie EIT lub poza nią, w tym organizacja przerwy kawowej i zapewnienie napojów).

Liczba uczestników korzystających z wyżej wymienionych usług gastronomicznych jest uzależniona od konkretnego spotkania roboczego, jednak nie przekracza 25 osób. Jedynie w rzadkich przypadkach liczba uczestników może wynieść 50-60 osób, w sytuacjach związanych na przykład z budowaniem zespołu lub sesji obiadowych dla personelu EIT.

Zadanie 3: zapewnianie personelu tymczasowego:

W przypadku organizacji standardowego lunchu/obiadu i/lub specjalnego lunchu/obiadu wykonawca może być poproszony o zapewnienie personelu tymczasowego w celu przygotowania spotkania, w tym osób odpowiedzialnych za planowanie wydarzenia. Liczba pracowników, którzy mają zostać zapewnieni, oraz przewidywany czas trwania ich zatrudnienia w godzinach na dane wydarzenie zostaną określone przez EIT w indywidualnych wnioskach składanych w odniesieniu do każdego spotkania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa będzie wznawiana automatycznie do 3 razy, za każdym razem maksymalnie na okres 12 miesięcy, począwszy od daty zakończenia zadania przypadającego na poprzedni okres, chyba że jedna ze stron wyśle pisemne zawiadomienie o skutku przeciwnym, otrzymane przez drugą stronę na 1 miesiąc przed płatnością należności.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli umowa ramowa zostanie wykorzystana szybciej niż zakładano początkowo, zastosowana może zostać wyjątkowa procedura negocjacyjna, zgodnie z punktem 11.1 lit. e) Załącznika 1. do Umowy ramowej, w ciągu 3 lat od jej zawarcia i przed osiągnięciem pułapu finansowego, w celu uzupełnienia umowy ramowej o nowe usługi polegające na powtarzaniu podobnych usług. Biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, nowe usługi nie powinny stanowić więcej niż 50 % początkowego maksymalnego budżetu. Procedura negocjacyjna nie będzie miała wpływu na maksymalny czas trwania zamówienia, wynoszący 4 lata, jak ustalono powyżej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/09/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

siedziba EIT, Neumann J. u. 1/E, 1117 Budapest, WĘGRY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta. Zainteresowani oferenci proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas sesji otwarcia przedstawiciel oferenta może zostać poproszony o przedstawienie upoważnień/pełnomocnictw w celu ich weryfikacji przez EIT.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamówienia i płatności elektroniczne nie są obecnie stosowane w EIT, jednak Instytut planuje korzystać z tych narzędzi w najbliższej przyszłości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019