Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 386433-2019

16/08/2019    S157    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Węgry-Budapeszt: Zapewnienie organizacji usług gastronomicznych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

2019/S 157-386433

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Adres pocztowy: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110
Kod pocztowy: 1117
Państwo: Węgry
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://eit.europa.eu/

Adres profilu nabywcy: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5270
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5270
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działania służące pobudzaniu innowacji i technologii poprzez udzielanie dotacji UE

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie organizacji usług gastronomicznych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Numer referencyjny: 26/2019/OP/EITPROC
II.1.2)Główny kod CPV
55520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykaz głównych zadań do zrealizowania przez wykonawców może obejmować następujące usługi:

1) wybór i rezerwacja obiektu;

2) świadczenie usług gastronomicznych;

3) zapewnianie personelu tymczasowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budapeszt, Węgry.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: wybór i rezerwacja obiektu:

Wykonawca powinien wynająć odpowiednie miejsce na konkretne posiedzenia EIT. Wykonawca powinien zaproponować EIT potencjalne miejsca, biorąc pod uwagę złożoność wydarzenia i wszystkie wymagania techniczne wymienione w konkretnym wniosku.

Zadanie 2: Świadczenie usług gastronomicznych:

Wykonawca powinien zapewnić świadczenie usług gastronomicznych podczas spotkań roboczych, odbywających się najczęściej w siedzibie EIT (Infopark Building “E”, H-1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E, WĘGRY) lub poza siedzibą instytutu lub w restauracji/hotelu w Budapeszcie lub w innych węgierskich miastach.

Orientacyjnie, Wykonawca zapewni pakiety gastronomiczne, nie ograniczając się jednak wyłącznie do następujących czynności:

— podstawowy pakiet gastronomiczny (organizacja poczęstunku oraz lunchu w postaci kanapek w siedzibie EIT lub poza nią, w tym organizacja przerwy kawowej i zapewnienie napojów),

— standardowy lunch/obiad (organizacja lunchu/obiadu w siedzibie EIT lub poza nią, w tym organizacja przerwy kawowej i zapewnienie napojów),

— lunch/obiad specjalny (organizacja formalnego lunchu/obiadu w siedzibie EIT lub poza nią, w tym organizacja przerwy kawowej i zapewnienie napojów).

Liczba uczestników korzystających z wyżej wymienionych usług gastronomicznych jest uzależniona od konkretnego spotkania roboczego, jednak nie przekracza 25 osób. Jedynie w rzadkich przypadkach liczba uczestników może wynieść 50-60 osób, w sytuacjach związanych na przykład z budowaniem zespołu lub sesji obiadowych dla personelu EIT.

Zadanie 3: zapewnianie personelu tymczasowego:

W przypadku organizacji standardowego lunchu/obiadu i/lub specjalnego lunchu/obiadu wykonawca może być poproszony o zapewnienie personelu tymczasowego w celu przygotowania spotkania, w tym osób odpowiedzialnych za planowanie wydarzenia. Liczba pracowników, którzy mają zostać zapewnieni, oraz przewidywany czas trwania ich zatrudnienia w godzinach na dane wydarzenie zostaną określone przez EIT w indywidualnych wnioskach składanych w odniesieniu do każdego spotkania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa będzie wznawiana automatycznie do 3 razy, za każdym razem maksymalnie na okres 12 miesięcy, począwszy od daty zakończenia zadania przypadającego na poprzedni okres, chyba że jedna ze stron wyśle pisemne zawiadomienie o skutku przeciwnym, otrzymane przez drugą stronę na 1 miesiąc przed płatnością należności.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli umowa ramowa zostanie wykorzystana szybciej niż zakładano początkowo, zastosowana może zostać wyjątkowa procedura negocjacyjna, zgodnie z punktem 11.1 lit. e) Załącznika 1. do Umowy ramowej, w ciągu 3 lat od jej zawarcia i przed osiągnięciem pułapu finansowego, w celu uzupełnienia umowy ramowej o nowe usługi polegające na powtarzaniu podobnych usług. Biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, nowe usługi nie powinny stanowić więcej niż 50 % początkowego maksymalnego budżetu. Procedura negocjacyjna nie będzie miała wpływu na maksymalny czas trwania zamówienia, wynoszący 4 lata, jak ustalono powyżej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/09/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

siedziba EIT, Neumann J. u. 1/E, 1117 Budapest, WĘGRY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta. Zainteresowani oferenci proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas sesji otwarcia przedstawiciel oferenta może zostać poproszony o przedstawienie upoważnień/pełnomocnictw w celu ich weryfikacji przez EIT.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamówienia i płatności elektroniczne nie są obecnie stosowane w EIT, jednak Instytut planuje korzystać z tych narzędzi w najbliższej przyszłości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019