Dostawy - 387188-2015

Wyświetl widok skrócony

31/10/2015    S212    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczytno: System kontroli dostępu

2015/S 212-387188

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kalinowska – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
E-mail: zarzad@szymanyairport.pl
Tel.: +48 896231976
Faks: +48 896231976

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn–Mazury zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szymany 150.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
zaprojektowanie wraz z montażem i serwisem systemów zabezpieczenia technicznego Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn- Mazuty, a w szczególności zakup elektronicznych urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia wraz z oprogramowaniem, wykonanie instalacji kablowej, montaż urządzeń w zaprojektowanych lokalizacjach
Zamówienia obejmuje następujące zadania:
— Zadanie 1 – Projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach (Załącznik 1.1. A do SIWZ),
— Zadanie 2 – Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. (Załącznik nr 1.1B do SIWZ),
— Zadanie 3 – Punkt kontroli bezpieczeństwa, pracowników (Załącznik nr 1.1C do SIWZ),
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej;
b) przeprowadzenie szkolenia operatorskiego oraz szkolenia serwisowego dla pracowników Zamawiającego;
c) udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w SIWZ;
d) przeprowadzenie na własny koszt testów sprawdzających urządzeń poprzedzające podpisanie protokołu odbioru końcowego;
e) świadczenie w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu wraz z przeprowadzeniem przeglądów okresowych i konserwacji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi (koszt uwzględniony w cenie ofertowej);
f) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest umieścić na dostarczonym sprzęcie/pojeździe urządzeniu min 2 czytelne plakietki informacyjne zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013, w widocznym miejscu, uwzględniające wytyczne zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42961100 System kontroli dostępu, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 42961200 Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny, 32234000 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym, 35121700 Systemy alarmowe, 45315500 Instalacje średniego napięcia

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 2 961 312,33 i najwyższa oferta 3 499 350 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.431.10.4.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 118-215914 z dnia 20.6.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 144-266825 z dnia 29.7.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 140-258824 z dnia 23.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.8.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Impel Tech Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marsa 56 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-242
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 130 614 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 961 312,33 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Port Lotniczy Olsztyn–Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.10.2015