We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 38854-2019

25/01/2019    S18    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego

2019/S 018-038854

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.tvp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostęp do multipleksu nr 8 telewizji naziemnej przez okres 4 lat

Numer referencyjny: ZP/TITT/23/2018
II.1.2)Główny kod CPV
64228100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do multipleksu nr 8 telewizji naziemnej przez okres 4 lat

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 81 376 704.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do multipleksu nr 8 telewizji naziemnej przez okres 4 lat

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

I Uzasadnienie prawne

Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie na podstawie:

1) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp;

2) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp.

II Uzasadnienie faktyczne

1. Zgodnie z decyzją rezerwacyjną nr DZC.WRT.5157.17.2015.37 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 2.10.2015 r. (zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC.WRT.514.23.2017.58 z dnia 26.3.2018 r.), wykonawca Emitel otrzymał rezerwację częstotliwości na obszarze całego kraju, obejmującą kanały TV o szerokości 7 MHz z zakresu 174-230 MHz, wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewaczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. W ramach tej decyzji rezerwacyjnej wykonawca Emitel jest zobowiązany, aby składnik audiowizualny multipleksu MUX-8 składał się (m.in.) z 3 programów telewizyjnych w standardzie DVB-T rozprowadzanych w standardowej rozdzielczości lub 1 programu telewizyjnego rozprowadzanego w wysokiej rozdzielczości i 1 programu telewizyjnego rozprowadzanego w standardowej częstotliwości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesję, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j Dz.U. z 2011 r., nr 43 poz. 226, ze zm.) lub program „TVP Polonia”. Na podstawie ww. decyzji rezerwacyjnej wykonawca Emitel jest zobowiązany do świadczenia usług polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych w multipleksie MUX-8. Tym samym wykonawca Emitel pełni rolę operatora multipleksu.

2. Rola operatora multipleksu polega na nadawaniu w sposób naziemny z multipleksowanego, cyfrowego sygnału telewizyjnego. Z technicznego punktu widzenia, operator cyfrowego multipleksu MUX-8 otrzymuje sygnały źródłowe od nadawców posiadających koncesje na rozpowszechnianie swoich programów w ramach tego multipleksu. Następnie poddaje je procesowi multipleksacji, czyli łączenia składowych programów telewizyjnych w celu wytworzenia pojedynczego wyjściowego strumienia cyfrowego, który jest dosyłany do poszczególnych nadajników. Każdy nadajnik emituje ten sygnał cyfrowy na pojedynczym kanale częstotliwości. Ze względów technicznych nie ma możliwości nadawania różnych treści (programów) na tym samym kanale częstotliwości i na jednym obszarze przez dwa nadajniki, gdyż prowadziłoby to do powstania szkodliwych interferencji uniemożliwiających odbiór sygnału. Z kolei nadawanie tych programów z pojedynczego nadajnika może prowadzić tylko jeden podmiot. Z tych powodów włączenie programu do już istniejącego multipleksu wymaga korzystania z usług jednego operatora. W związku z tym, nie jest możliwe, aby taką cyfrową emisję DVB-T prowadził więcej, niż jeden operator multipleksu. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wdanym czasie tylko jeden podmiot może pełnić funkcję operatora cyfrowego multipleksu MUX-8. Obecnie na podstawie decyzji rezerwacyjnej operatorem tego multipleksu jest jedynie wykonawca Emitel.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostęp do multipleksu nr 8 telewizji naziemnej przez okres 4 lat

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel S.A.
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 387 064.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 376 704.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2019