Dostawy - 388704-2017

04/10/2017    S190    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2017/S 190-388704

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673
Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część V oprogramowanie do wirtualizacji.

Numer referencyjny: PN/14/17/VBC
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiającego polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

1) 64 sztuk licencji na oprogramowanie do wirtualizacji z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy;

2) 3 sztuk licencji na oprogramowanie konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji dostarczanym w ramach pkt 1) z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy;

3) prawo opcji: 48 sztuk licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1) z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy i 1 sztuka licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2) z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 200 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiającego polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

1) 64 sztuk licencji na oprogramowanie do wirtualizacji z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy;

2) 3 sztuk licencji na oprogramowanie konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji dostarczanym w ramach pkt 1) z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy;

zwanych dalej „Oprogramowaniem”, zapewniającym Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania, których szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo opcji do nabycia od niego licencji w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego Wykonawca w ramach rozbudowy Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiającego udzieli na rzecz Zamawiającego:

a) 48 sztuk licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1) z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy;

b) 1 sztuki licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2) z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy

zwanych dalej „Oprogramowaniem Opcjonalnym”, których szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 4 do Umowy, wraz z zapewnieniem Zamawiającemu prawa do korzystania z Oprogramowania Opcjonalnego, z tym, że minimalna ilość nabywanych licencji wyniesie 1 sztuka.

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczeń gwarancyjnych dla Oprogramowania i Oprogramowania Opcjonalnego przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru Końcowego.

4. Opis wymagań funkcjonalnych dla Oprogramowania do rozbudowy Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition zawiera Załącznik nr 7 do wzoru Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ.

5. Szczegółowe wymagania, warunki dotyczące gwarancji, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia został określony we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy Oprogramowania w zakresie zamówienia podstawowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 200 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiającego polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego

1) 64 sztuk licencji na oprogramowanie do wirtualizacji z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy

2) 3 sztuk licencji na oprogramowanie konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji dostarczanym w ramach pkt 1 z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy zwanych dalej Oprogramowaniem, zapewniającym Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania, których szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo opcji do nabycia od niego licencji w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego Wykonawca w ramach rozbudowy Infrastruktury Wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie Vmware vSphere with Operation Management Enterprise Plus Edition posiadane przez Zamawiającego udzieli na rzecz Zamawiającego

a) 48 sztuk licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy

b) 1 sztuki licencji na oprogramowanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2 z gwarancją producenta oprogramowania na cały okres 36 miesięcy zwanych dalej Oprogramowaniem Opcjonalnym, których szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 4 do Umowy, wraz z zapewnieniem Zamawiającemu prawa do korzystania z Oprogramowania Opcjonalnego z tym, że minimalna ilość nabywanych licencji wyniesie 1 sztuka.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający przewiduje oprócz podstaw wykluczenia obligatoryjnie określonych w Ustawie także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie w art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia w formie edytowalnego jednolitego dokumentu (JEDZ)stanowi Załącznik D do SIWZ. W części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa).

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie;

d) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w Rozdziale XVIII SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w szczególności oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w SIWZ w Rozdziale XVIII. Nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne podadresem:http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik B do SWIZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) dostawą oprogramowania do wirtualizacji o wartości co najmniej 1 200 000 PLN brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-079086
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, 26-601 Radom ul. Samorządowa 1, pokój 1.14(wejście przez biuro przepustek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 95 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwotę gwarancji,

3) termin ważności gwarancji np. w formule: „od dnia – do dnia”.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji należy dołączyć do oferty.

7. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Informatyki Resortu Finansów:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa 66 1010 1010 0038 3813 9120 0000

1) zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu,

2) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a Ustawy.

9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego na jakie należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie wadium określone zostały w SIWZ w Rozdziale XX. Nieograniczony, bezpośredni pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

13. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017