Usługi - 389829-2017

04/10/2017    S190    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Nysa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 190-389829

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 188-385342)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
pl. Katedralny 7
Nysa
48-300
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Majda
E-mail: kancelaria@bazylika-nysa.pl
Kod NUTS: PL523

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bazylika-nysa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ogłoszenie o wybraniu oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zapytanie dotyczyło pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którego zadaniem będzie osiągnięcie następujących wyników:

— sprawdzanie dokumentacji projektowej;

— rzeczowy i finansowy postęp prac zawartych w kontrakcie na roboty budowlano-montażowe;

— zakończenie kontraktu/kontraktów na roboty budowlano-montażowe w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem;

— zakończenie wszelkich prac ze spełnieniem założeń technicznych;

— utrzymywanie budżetu w planowanej wysokości.

Zadania będą obejmować następujące obszary:

1. prace przy dachach świątyni

2. prace restauratorsko-remontowe

3. prace budowlano-renowacyjne przy sklepieniach nawy głównej i naw bocznych

4. prace budowlane

5. prace konserwatorskie

6. inne prace niezbędne do zrealizowania robót.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 188-385342

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.7
Zamiast:

Wartość bez VAT: 231 500.00 PLN.

Powinno być:

Wartość bez VAT: 188 211.38 PLN.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: