Usługi - 389863-2017

04/10/2017    S190    - - Usługi - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2017/S 190-389863

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy
02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19
Warszawa
02-660
Polska
Tel.: +48 225493727
E-mail: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Faks: +48 225493737
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokala.

Numer referencyjny: ZGN/TZ/IV/5/15
II.1.2)Główny kod CPV
50700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – DOM Wierzbno

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren ZGN Mokotów m.st. Warszawy.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Zamówienie składa się z III części. Część I – DOM Służewiec, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, Część II – DOM Wierzbno, Część III – DOM Konduktorska, DOM – Polkowska. W ramach każdej z części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie w ruchu instalacji sanitarnej w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych i w lokalach oświaty będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska” (...).

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 224-408267

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ZGN/TZ/IV/5/15
Część nr: 2
Nazwa:

Część II – DOM Wierzbno

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
06/11/2015
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Andrzej Pawlak And-Plus
Połczyńska 21A
Warszawa
01-377
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 200 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
50700000
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren ZGN Mokotów m.st.Warszawy.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Zamówienie składa się z III części. Część I – DOM Służewiec, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, Część

II – DOM Wierzbno, Część III – DOM Konduktorska, DOM – Polkowska. W ramach każdej z części zamówienia

w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zapewniających

stałe utrzymanie w ruchu instalacji sanitarnej w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez ZGN

w Dzielnicy Mokotów oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych i w lokalach

oświaty będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM

„Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska” (...).

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 274 074.07 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
And-Plus Andrzej Pawlak
Połczyńska 21A
Warszawa
001-377
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana wartości II części zamówienia, a co za tym idzie dopłaty zabezpieczenia i wysokości kar umownych za zerwanie umowy.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Zmiana została dokonana na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jest to zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie powyższej Ustawy. Zamówienie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług konserwacyjnych, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, gdzie zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 246 296.30 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 274 074.07 PLN