Prekės - 390174-2019

Submission deadline has been amended by:  408666-2019
19/08/2019    S158    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Planšetiniai kompiuteriai

2019/S 158-390174

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Nacionalinis registracijos Nr.: ZP/220-64/19/JS
Adresas: ul. Wawelska 52/54
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-922
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Sukiennik
El. paštas: zamowienia@gios.gov.pl
Telefonas: +48 223692075
Faksas: +48 228258519

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gios.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://gios.ezamawiajacy.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://gios.ezamawiajacy.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup i dostawa urządzeń mobilnych: Część II - Zakup i dostawa tabletów

Nuorodos numeris: ZP/220-64/19/JS
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213200 Planšetiniai kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzeniem kontroli monitoringu wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 343 sztuk urządzeń mobilnych na użytek badań terenowych, z produkcji seryjnej, fabrycznie nowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2019.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 075 552.55 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48300000 Dokumentų kūrimo, braižymo, vaizdo kūrimo, grafikų sudarymo ir našumo programinės įrangos paketai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Podstawowym celem zakupów jest wyposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w urządzenia niezbędną do realizacji do realizacji zadań związanych z prowadzeniem kontroli monitoringu wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, realizowane ze środków budżetowych na podstawie Umowy nr KZGW/KZ/2019/073 „O realizację Zadania Państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do Dofinansowania” zawartej w dniu 4 lipca 2019 r., pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń mobilnych na użytek badań terenowych z produkcji seryjnej, fabrycznie nowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2019.

Zamówienie będzie realizowane dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 50
Sąnaudos - Vardas: Kryteria techniczne / Lyginamasis svoris: 20
Sąnaudos - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
Sąnaudos - Vardas: Okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 10
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 622 115.55 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1austawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy komputerowych urządzeń mobilnych typu tablet, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Termin składania ofert został skrócony na podstawie art.43 ust 2b pkt 2) Pzp z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w celu ochrony interesu Zamawiającego który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/08/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 30/08/2019
Vietos laikas: 11:30
Vieta:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1.Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych elektronicznych formularzy oferty na platformie zakupowej Zamawiającego.

2.Otwarcie ofert jest jawne i Wykonawcy mogą je obserwować w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/08/2019r ogodz.11:30 w pokoju 430.

3.Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1.

2. Niniejsze zamówienie jest podzielone na części.

3. Niniejsze postępowanie dotyczy drugiej części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, na podstawie art. 26 ust 2f Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, do złożenia razem z ofertą aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.

8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/08/2019