Servicii - 391882-2019

20/08/2019    S159    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Brussels: Întreținere și reparare de instalații de ridicare

2019/S 159-391882

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreținere și reparare de instalații de ridicare

Număr de referinţă: OIB/2019/OP/0055
II.1.2)Cod CPV principal
50750000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei licitații este întreținerea preventivă și corectivă și lucrările și serviciile aferente, cu obligația de rezultat, a instalațiilor de ridicare (ascensoare, ascensoare de mărfuri, mese de ridicare, ascensoare pentru persoane cu mobilitate redusă, servante, elevatoare pentru dosare ...) în clădirile Comisiei Europene din Bruxelles și împrejurimi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50740000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE
Locul principal de executare:

Regiunea Bruxelles-Capitală.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea II.1.4).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Credite administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1) „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa I „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție enunțate în documentele achiziției (a se vedea Anexa 1 a Caietului de sarcini).

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/09/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/09/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

A se vedea punctul 4.2 din invitația la licitație.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

36 de luni după atribuire.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebările și răspunsurile) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278 — Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație;

2) agențiile executive pot fi incluse în contract în calitate de autorități contractante (în limita a 10 % din valoarea totală a contractului și pentru toate agențiile executive în ansamblu) în cazul în care, la momentul publicării acestei invitații la licitație, nu erau încă înființate în mod oficial, nici în curs de înființare și, în consecință, nu a putut fi specificată nicio denumire formală în documentele invitației la licitație;

3) timp de 3 ani de la încheierea contractului inițial, autoritatea contractantă va putea să utilizeze procedura de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare încredințate părții căreia i se atribuie prezentul contract de către autoritatea contractantă;

4) pentru informații suplimentare privind participarea la invitațiile la licitație și derularea procedurilor de achiziții publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanți” și broșura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/08/2019