Usługi - 391900-2017

05/10/2017    S191    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego

2017/S 191-391900

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 152-315251)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Rozwoju
BDG-V.2611.23.2017.MR
pl. Trzech Krzyży 3/5
Warszawa
00-507
Polska
Osoba do kontaktów: Milena Rogowska
E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
Faks: +48 222738922
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mr.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej przy realizacji projektu PPP pn. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji”.

Numer referencyjny: BDG-V.2611.23.2017.MR
II.1.2)Główny kod CPV
79111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej przy realizacji projektu PPP pn. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 152-315251

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: V.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 007 869.92 EUR.

Powinno być:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 007 869.92 PLN.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: