W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 392515-2014

Wyświetl widok skrócony

18/11/2014    S222    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2014/S 222-392515

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Brodnica
Adres pocztowy: ul. Sądowa 16
Miejscowość: Brodnica
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska
E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Tel.: +48 564943900
Faks: +48 564943923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar w granicach zarządzania Nadleśnictwa Brodnica.

Kod NUTS PL613,PL622

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2015 roku na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu, gospodarki szkółkarskiej oraz usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz łąkowo-rolną.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Część nr 1 – Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bachotek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 2 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Karbowo, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 3 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Ostrówki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 4 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Tęgowiec, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 5 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górale, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 6 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Grabiny, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 7 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Małki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 8 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Rytebłota, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 9 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Szabda, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 10 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym szkółkarskiej, w 2015 r. na terenie Leśnictwa Zarośle, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 11 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Borek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 12 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bryńsk, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 14 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Długi Most, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 15 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górzno, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 16 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Nowy Świat, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 17 - Realizacja usług związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w 2015 r. w OHZ Mszano
Część nr 18 - Realizacja usług związanych z gospodarką łąkowo-rolną w 2015 r. OHZ Mszano.
Opis dotyczący pozyskania drewna:
- Prace wykonywane ręcznie przez osoby posiadające uprawnienia do obalania i ścinki drzew - całkowity wyrób drewna bez korowania przy użyciu pilarki i pomocniczych narzędzi ręcznych lub maszynowo - wykonywane za pomocą HARWESTERA. Prace muszą być wykonane z odpowiednio niską wysokością pniaków, w przypadku zastrzeżeń i złego wykonawstwa -wykonawca przed odbiorem prac zobowiązany jest poprawić wysokość pniaków (obniżyć) ręcznie za pomocą pilarki.
Opis dotyczący zrywki drewna:
— wykonanie czynności zrywki może odbywać się w formie nasiębiernej, ewentualnie półpodwieszonej (zrywka wleczona jest niedopuszczalna), mechanicznie lub koniem, od miejsca pozyskania i wstępnego złożenia drewna, do drogi wywozowej w miejscu wskazanym przez leśniczego. Zrywka kończy się mygłowaniem lub ułożeniem w stosy zgodnie z PN.
W wyniku odstępstw szacunków brakarskich i realnego wykonania mogą następować zmiany udziału drewna zrywanego metodą nasiębierną i podwieszoną.
— Wynagrodzenie wykonawcy zostanie wyliczone za faktycznie wykonane-zerwane drewno.
Opis dotyczący zagospodarowania lasu:
Prace z zagospodarowania lasu muszą być wykonywane w sposób staranny przy zastosowaniu obowiązujących w Lasach Państwowych technologii, tj. prace związane z utrzymaniem dróg, odśnieżaniem oraz przygotowaniem gleby należy wykonać mechanicznie i ręcznie, pozostałe prace ręcznie. Prace związane z gospodarką szkółkarską, w części nr 10 związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, pozostałe prace muszą być wykonane profesjonalnym i sprawnym sprzętem szkółkarskim.
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia może odpłatnie korzystać z maszyn i urządzeń będących własnością Zamawiającego, na zasadach określonych w odrębnej umowie
Wynagrodzenie za prace będzie wyliczane na podstawie norm katalogowych przy zastosowaniu stawek jednostkowych z oferty.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Leśnictwo Bachotek
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bachotek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Leśnictwo Karbowo
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Karbowo, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77100000, 77600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Leśnictwo Ostrówki
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Ostrówki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Leśnictwa Tęgowiec
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Tęgowiec, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Leśnictwo Górale
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górale, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Lesnictwo Grabiny
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Grabiny, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Leśnictwo Małki
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Małki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Leśnictwo Rytebłota
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Rytebłota, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Leśnictwo Szabda
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Szabda, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Leśnictwo Zarośle
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym szkółkarskiej, w 2015 r. na terenie Leśnictwa Zarośle, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Leśnictwo Borek
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Borek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Leśnictwo Bryńsk
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bryńsk, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77100000, 77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Leśnictwo Długi Most
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Długi Most, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Leśnictwo Górzno
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górzno, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Leśnictwo Nowy Śwat
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Nowy Świat, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Gospodarka łowiecka
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w 2015 r. w OHZ Mszano.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Gospodarka łąkowo-rolna
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych z gospodarką łąkowo-rolną w 2015 r. OHZ Mszano.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości:
Część 01 – Leśnictwo Bachotek – 2 500 PLN,
Część 02 – Leśnictwo Karbowo – 3 000 PLN,
Część 03 – Leśnictwo Ostrówki – 2 600 PLN,
Część 04 – Leśnictwo Tęgowiec – 3 800 PLN,
Część 05 – Leśnictwo Górale – 3 100 PLN,
Część 06 – Leśnictwo Grabiny – 4 200 PLN,
Część 07 – Leśnictwo Małki – 3 800 PLN,
Część 08 – Leśnictwo Rytebłota – 3 000 PLN,
Część 09 – Leśnictwo Szabda – 4 000 PLN,
Część 10 – Leśnictwo Zarośle – 3 500 PLN,
Część 11 – Leśnictwo Borek – 3 100 PLN,
Część 12 – Leśnictwo Bryńsk – 4 000 PLN,
Część 14 – Leśnictwo Długi Most – 2 800 PLN,
Część 15 – Leśnictwo Górzno – 4 200 PLN,
Część 16 – Leśnictwo Nowy Świat – 3 800 PLN,
Część 17 – Gospodarka łowiecka – 600 PLN,
Część 18 – Gospodarka łąkowo-rolna – 100 PLN.
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
w BGŻ S.A. O/Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480
z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata:
„Wadium w przetargu na Wykonawstwo usług leśnych w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2015 – część nr ….”
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty w oddzielnej kopercie lub złożyć w kasie Nadleśnictwa Brodnica przy ul. Sądowej 16 w Brodnicy (I piętro).
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
b) upływie terminu związania ofertą,
c) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3. ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust. 1. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenia za zlecone i wykonane prace będą dokonywane fakturami częściowymi na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 umowy, wg stawek jednostkowego wykonania, jakie zostały podane wofercie Wykonawcy w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz ilości rzeczywiście zaewidencjonowanych,wykonanych i odebranych prac.
2. Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu zadań do wykonania do 30 % z pozyskania i zrywki drewna, natomiast z zagospodarowania lasu do 50 %, a zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac.
3. W przypadku, o którym mowa w § 3.pkt 3 umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenianależnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić lokalizację prac, określoną w przedmiocie zamówienia, uzgadniając to uprzednio z Wykonawcą. Za uzgodnienie przez strony, uważa się podpisanie przez nie zlecenia. Rozliczenia za rzeczywiście wykonane prace w gospodarce leśnej następować będą do wysokości kwoty określonej w ust. 1 i do wysokości zakresu rzeczowego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
5. Stawki jednostkowe netto wynagrodzenia pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy należności za prace wykonane wg zleceń (określonych w§ 5 umowy) i protokołów odbioru robót (o których mowa w § 7 umowy), w terminie do 14. dni od daty złożenia faktury.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zażąda przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Prace wymienione w pkt. 1 będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w PGL LP szczegółowymi uregulowaniami, takimi jak:

„Zasady hodowli Lasu” wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/hodowla.ZHL.pdf

„Instrukcja Ochrony Lasu” – wprowadzona zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.

http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/ochrona_lasu/Instrukcja_Ochrony_Lasu.pdf

„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – załącznik do zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej ( Dz. U z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz.405 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
Ustawa o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 621)
„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej” wprowadzona zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.

Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC - http://www/fsc.pl;

Standardy certyfikacji gospodarki leśnej – Norma krajowa PEFC - http://www.pefc-polska.pl.

pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 22.05.2007 r. znak spr. ZI-bhp-130-5/07.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – w treści zał. nr 8 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem całości wykonania decyzji właściwego organu (wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
h) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór zał. nr 11 do SIWZ.
B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych – wzór zał. nr 9 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór zał. nr 5 do SIWZ;
Uwaga: Dowodami są poświadczenia lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – wzór zał. nr 4 do SIWZ,
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wzór zał. nr 3 do SIWZ.
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załącznika nr 10 do SIWZ
2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.Ab-d i 7.1Af składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.Ae i g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 7. 1.A. b-g zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 7. 1.A. b-g.
4. W przypadku składania oferty wspólnej oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. pkt. 7.1.A oraz pkt. 7.1.B.a) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. Forma dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych – wzór zał. nr 9 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór zał. nr 5 do SIWZ;
Uwaga: Dowodami są poświadczenia lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – wzór zał. nr 4 do SIWZ,
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wzór zał. nr 3 do SIWZ.
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załącznika nr 10 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
(Zamawiający nie stawia warunku w zakresie pkt. 1a)
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże:
Dla części 1-12;14-16
wykonanie minimum dwóch usług w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związanych z pozyskaniem i zrywką drewna oraz zagospodarowaniem lasu, o wartości min. 200 tys. zł netto każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dla części 17
wykonanie minimum jednej usługi wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o zbliżonym zakresie do zadania będącego przedmiotem niniejszej SIWZ, tj. gospodarką łowiecką: budową i utrzymaniu urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, utrzymaniu poletek łowieckich i wartości min. 10 tys. zł netto każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dla części 18
wykonanie minimum jednej usługi wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o zbliżonym zakresie do zadania będącego przedmiotem niniejszej SIWZ tj. gospodarce łąkowo-rolnej,
o wartości min. 5 tys. zł netto każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1) W zakresie potencjału technicznego
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie lub dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami (określonych w SIWZ lub równoważnych do nich, adekwatnie do oferowanej metody), jakie posiada (jakimi dysponuje) Wykonawca (na formularzu wg załącznika nr 3 do SIWZ), wraz z udokumentowaniem posiadania (dysponowania), co najmniej:
Dla części nr 1-12;14-16:
a. pilarki (3 szt. na jedno leśnictwo),
b. wykaszarki spalinowej (3 szt. na jedno leśnictwo),
c. nasiębierny środek do zrywki drewna np. przyczepa zrywkowa (1 szt.).
Dla części nr 17:
a. ciągnika uniwersalnego (1 szt.),
b. przyczepy ciągnikowej (1 szt.),
Dla części nr 18:
a. ciągnika uniwersalnego (1 szt.),
b. przyczepy ciągnikowej (1 szt.),
(w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych, lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają);
Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia narzędzia i urządzenia przedstawione przez Wykonawcę w wykazie narzędzi nie mogą się powtarzać w innych cześciach zamówienia.
2) W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia
Dla części nr 1, 2, 3, 9, 11 oraz 14
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 5. osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 3 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza)
Dla części nr 4, 5, 7, 8 oraz 15
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 6. osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 4 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza)
Dla części nr 6, 12 oraz 16
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 7. osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 5 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza)
Dla części nr 10:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 15 osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 3 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza) oraz co najmniej 1 osoba została przeszkolona w zakresie stosowania środków chemicznych i posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia, chyba że posiada zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w tym zakresie lub posiada kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin na podstawie art. 72 pkt. 2.
Dla części nr 17-18:
dysponowanie min. 3. osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ).
Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia osoby przedstawione przez Wykonawcę w wykazie osób nie mogą się powtarzać w innych częściach zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 6.1b-6.1c winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 6.1e powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, żądanych w pkt. 7 niniejszej SIWZ według formuły: spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Doświadczenie. Waga 10

3. Posiadanie lub dysponowanie harvesterem, innym sprzętem specjalistycznym. Waga 5

4. Kwalifikacje pracowników. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SA-2710-9/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 0,50 PLN
Warunki i sposób płatności: 0.50 + VAT za stronę, płatność gotówką w kasie zamawiającego.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.12.2014 - 9:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.12.2014 - 9:30

Miejscowość:

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Adres strony, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zażąda przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wymienione w wykazie osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności uprawnienia pilarzy oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie stosowania środków chemicznych oraz kopię polisy odpowiedzielności cywilnej na kwotę przynajmniej 30 tyś. zł na jedną część zamówienia, opłaconą na czas realizacji zamówienia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dostarczy dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:
Zmiana zakresu zadań będzie możliwa w sytuacji:
a) zmiany rocznego planu finansowo-gospodarczego PGL LP,
b) wprowadzenia przez nadrzędne jednostki organizacyjne zmienionej wersji operacyjnej takiego planu zamawiającego,
c) zmiany podstaw prawnych funkcjonowania zamawiającego (w szczególności objęcia zarządzanego przez niego terytorium ograniczeniami programu „Natura 2000”),
d) konieczności dostosowania się zamawiającego do zmieniającej się sytuacji popytu i podaży na rynku drzewnym,
e) konieczności zastosowania sadzonek jednorocznych w zamian za wieloletnie,
f) wystąpienia szczególnych zjawisk meteorologicznych (np. silnych wiatrów, suszy lub nadmiernych opadów) bezpośrednio wpływających na charakterystykę wykonywanych przez zamawiającego zadań,
g) zaistnienia przesłanek klęski żywiołowej,
h) wystąpienia innych zdarzeń losowych.
Uwaga: W przypadku zmiany zakresu zadań, wynagrodzenie będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac.
Zmiana w trakcie realizacji zamówienia podwykonawców, którzy byli wskazani przez wykonawcę w swojej ofercie lub udział podwykonawców, w przypadku, gdy wykonawca pierwotnie nie zakładał ich udziału w realizacji zamówienia.
Uwaga: w przypadku zmiany podwykonawców, muszą oni spełniać te same wymogi, co podwykonawcy wskazani w ofercie.
Ceny jednostkowe netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % maksymalnej wartości zamówienia podstawowego (liczonych odrębnie dla każdej części zamówienia) i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.
Zamawiający nie ogranicza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca wskaże w Formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza przeznaczyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.:
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego - www.brodnica.torun.lasy.gov.pl.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17a, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 8 niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej - www.brodnica.torun.lasy.gov.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.11.2014