Roboty budowlane - 392817-2021

03/08/2021    S148

Polska-Świerklaniec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 148-392817

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świerklaniec
Adres pocztowy: Świerklaniec
Miejscowość: Świerklaniec
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Nolewajka
E-mail: lukasz.nolewajka@ugswierklaniec.pl
Tel.: +48 322847423
Faks: +48 322844852
Adresy internetowe:
Główny adres: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-swierklaniec
Adres profilu nabywcy: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - etap IV Świerklaniec

Numer referencyjny: IZ.271.2.7.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w zakresie sołectwa Świerklaniec. w rejonie ul. Sąsiedzkiej, ul. Rodzinnej, ul. Przyjaciół, ul. Mazura, ul. Miarki, ul. Gawędy, ul. Głównej, ul. Zuchów, ul. Harcerskiej, ul. Przytulnej, ul. Domowej, ul. Błękitnej, ul. Górnej, ul. Damrota, ul. Tarnogórskiej, ul. Radzionkowskiej, ul. Rogowej oraz Kościelnej.

2. Zestawienie długości projektowanych sieci:

2.1 Kanalizacja sanitarna – 5297 m + 1 przepompownia

2.2 Wodociąg – 380 m

2.3 Kanalizacja deszczowa – 130 m

2.4 Elektryka – 18,5 m

2.5 Teletechnika – 92,5 m

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

3.1 Dokumentacja projektowa, stanowiąca załączniki nr 1 do SWZ.

3.2 Wzór umowy – stanowiący załączniki nr 9 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45236000 Wyrównywanie terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Świerklaniec - Sołectwo Świerklaniec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w zakresie sołectwa Świerklaniec. w rejonie ul. Sąsiedzkiej, ul. Rodzinnej, ul. Przyjaciół, ul. Mazura, ul. Miarki, ul. Gawędy, ul. Głównej, ul. Zuchów, ul. Harcerskiej, ul. Przytulnej, ul. Domowej, ul. Błękitnej, ul. Górnej, ul. Damrota, ul. Tarnogórskiej, ul. Radzionkowskiej, ul. Rogowej oraz Kościelnej.

2. Trasa projektowanych sieci została wytyczona w nawiązaniu do zagospodarowania terenu oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Z uwagi na istniejącą zwartą zabudowę jednorodzinną prace należy prowadzić ze szczególną starannością.

3. Szczegółowy przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym. Rzędne włazów projektowanych studni kanalizacyjnych należy dostosować do rzędnych terenu istniejącego. Po wykonaniu prac należy wykonać odtworzenie nawierzchni, a teren otaczający przywrócić do stanu pierwotnego.

4. W ramach przedmiotowego zakresu zastosowano następujący podział sieci:

4.1 Zlewnia A - obejmująca posesje zlokalizowane wzdłuż ul. Sąsiedzkiej, ul. Rodzinnej, ul. Przyjaciół oraz przy ul. Tarnogórskiej, której odbiornikiem jest istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie zieleni przy ul. Radzionkowskiej.

4.2 Zlewnia B - obejmująca posesje zlokalizowane wzdłuż ul. Miarki, ul. Harcerskiej, ul. Przytulnej oraz ul. Domowej, której odbiornikiem jest istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w ul. Damrota.

4.3 Zlewnia C obejmująca posesje zlokalizowane wzdłuż ul. Mazura, ul. Harcerskiej, ul. Przytulnej oraz ul. Domowej, której odbiornikiem projektowana studnia SB7 w ul. Miarki (docelowy odbiornik to kanalizacja sanitarna w ul. Damrota).

4.4 Zlewnia D obejmująca posesje zlokalizowane wzdłuż ul. Głównej, ul. Błękitnej, ul. Górnej, ul. Gawędy, której odbiornikiem jest istniejąca kanalizacja sanitarna zlokalizowana na działce 2553/266 (rejon ul. Tarnogórskiej 38).

4.5 Zlewnia E obejmująca posesje zlokalizowane wzdłuż ul. Rogowej, której odbiornikiem jest istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na działce 901/100 (rejon ul. Rogowej 3).

4.6 Zlewnia F - obejmująca posesje zlokalizowane wzdłuż ul. Kościelnej, której odbiornikiem jest istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej

5. Zakres robót obejmuje min:

5.1 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odgałęzień do granic przyległych nieruchomości.

5.2 Przebudowę i remont sieci wodociągowej oraz odtworzenie odcinków zdegradowanych podczas wykonywania robót budowlanych.

5.3 Remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych oraz odtworzenie odcinków zdegradowanych podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Zestawienie długości projektowanych sieci:

6.1 Kanalizacja sanitarna – 5297 m + 1 przepompownia

6.2 Wodociąg – 380 m

6.3 Kanalizacja deszczowa – 130 m

6.4 Elektryka – 18,5 m

6.5 Teletechnika – 92,5 m

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

7.1 Dokumentacja projektowa, stanowiąca załączniki nr 1 do SWZ.

7.2 Wzór umowy – stanowiący załączniki nr 9 do SWZ.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 60 miesięcy (5 lat) lub zgodnie z ofertą wykonawcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Obioru Końcowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość dodatkowych wizyt kierownika budowy na budowie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja i rękojmia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec”, nr POIS.02.03.00-00-0303/17, który jest realizowany przy współfinansowaniu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale XX SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego środków finansowych lub zdolności kredytowej, Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.

Uwaga:

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2 km każda.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

Uwaga

Zgodnie z art. 117 ust 3 i 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponuje lub będzie dysponował) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ tzn. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie:

a) sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik budowy)

b) konstrukcyjno – budowlanym,

c) sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) drogowym.

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),

lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 08:45
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje na platformie przetargowej przy użyciu kodu umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty. Otwarcia ofert dokona Łukasz Nolewajka Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SWZ

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Informacje dotyczące RODO zawarto w rozdziale XXIII SWZ

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - wyłącznie poprzez Platformę przetargową pod adresem https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)

6. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy i wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach:

1) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, składanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie JEDZ).

1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument w postaci elektronicznej. Przy wypełnianiu JEDZ wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (JEDZ/ESPD) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu w postaci elektronicznej.

2) Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, powinni wypełnić utworzoną przez Zamawiającego, poprzez serwis eESPD, elektroniczną wersję formularz JEDZ (plik xml. stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

Elektroniczna wersja dokumentu została zamieszczona na Platformie przetargowej pod adresem https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem sprawy niniejszego postępowania.

3) Serwis eESPD został udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021