Roboty budowlane - 393843-2019

21/08/2019    S160

Polska-Września: Roboty drogowe

2019/S 160-393843

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Września
Krajowy numer identyfikacyjny: 7891001386
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl
Tel.: +48 616404151
Faks: +48 616404044
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2

Numer referencyjny: ZP-271/5/WIK-RI/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Projektuje się jezdnię obwodnicy o nawierzchni bitumicznej, budowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zjazdów, zatok postojowych i autobusowych, obiektów inżynierskich, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi oraz wycinkę drzew i krzewów. W ramach Etapu 2 realizowanego w 4 częściach (zdaniach) obejmuje budowę odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym (część 1), budowę wiaduktu w Gutowie Małym (część 2), budowę dwóch rond z łącznikiem i wylotami (część 3) oraz budowę drogi gminnej – łącznik z ul. Łokietka we Wrześni (część 4). Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 33 358 274.34 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Września

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

— budowę obwodnicy łączącej krajową nr 92 z drogą krajową nr 15,

— budowę zjazdów,

— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,

— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,

— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,

— budowę kanalizacji deszczowej,

— wzmocnienie podłoża gruntowego,

— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,

— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— wycinkę i urządzenie zieleni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa wiaduktu w Gutowie Małym

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45221120 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Września

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

— budowę obiektu inżynierskiego w postaci wiaduktu drogowego, umożliwiającego zachowanie ciągłości komunikacyjnej projektowanej obwodnicy Wrześni – km 1+233,5 oraz istniejącej linii kolejowej nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice – km 251+411,

— budowę zjazdów,

— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,

— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,

— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,

— budowę kanalizacji deszczowej,

— wzmocnienie podłoża gruntowego,

— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,

— przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,

— przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej PKP,

— przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 110 kV,

— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— wycinkę i urządzenie zieleni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa dwóch rond wraz z łącznikiem i wylotami

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Września

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

— budowę rond w wylotami oraz drogi pomiędzy rondami,

— rozbudowę i budowę skrzyżowań,

— budowę chodników, zjazdów,

— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,

— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,

— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,

— budowę kanalizacji deszczowej,

— wzmocnienie podłoża gruntowego,

— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,

— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: jezdni, chodników, zatokautobusowych, rowów drogowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa drogi gminnej – łącznik z ulicą Łokietka we Wrześni

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Września

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

— budowę drogi gminnej,

— rozbudowę i budowę skrzyżowań,

— budowę chodników, zjazdów,

— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,

— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,

— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,

— budowę kanalizacji deszczowej,

— wzmocnienie podłoża gruntowego,

— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,

— rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: jezdni, chodników, zatokautobusowych, rowów drogowych,

— wycinkę drzew.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 005-005937
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Budowa odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” Marek Begier
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7891207455
Adres pocztowy: ul. Wiosny Ludów 58
Miejscowość: Nekla
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-330
Państwo: Polska
Tel.: +48 601858322
Faks: +48 614372151
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 357 387.45 PLN
Najtańsza oferta: 5 000 662.77 PLN / Najdroższa oferta: 7 914 554.31 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Budowa wiaduktu w Gutowie Małym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5272630924
Adres pocztowy: ul. Stawki 40
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-040
Państwo: Polska
Tel.: +48 618112207
Faks: +48 618112207
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 235 948.87 PLN
Najtańsza oferta: 22 933 024.20 PLN / Najdroższa oferta: 27 114 916.25 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 90 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca zmierza zlecić część zamówienia podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia tj. wszystkie części zmówienia z wyłączeniem koordynacji i kierowania robotami w ramach Generalnego Wykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Budowa dwóch rond wraz z łącznikiem i wylotami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL6661004943
Adres pocztowy: ul. Toruńska 200
Miejscowość: Koło
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-600
Państwo: Polska
Tel.: +48 632720224
Faks: +48 632721400
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8271873187
Adres pocztowy: Czartki 60
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Tel.: +48 438224005
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 786 924.48 PLN
Najtańsza oferta: 3 674 640.14 PLN / Najdroższa oferta: 6 768 097.70 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Budowa drogi gminnej – łącznik z ulicą Łokietka we Wrześni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL6661004943
Adres pocztowy: ul. Toruńska 200
Miejscowość: Koło
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-600
Państwo: Polska
Tel.: +48 632720224
Faks: +48 632721400
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8271873187
Adres pocztowy: Czartki 60
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Tel.: +48 438224005
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 211 344.94 PLN
Najtańsza oferta: 1 749 947.23 PLN / Najdroższa oferta: 4 045 299.13 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wniesienia odwołania:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2019