Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 394630-2022

Submission deadline has been amended by:  404497-2022
20/07/2022    S138

Polska-Warszawa: Usługi obsługiwania statków powietrznych

2022/S 138-394630

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Logistycznych
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 37
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00–789
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl
Tel.: +48 226013973
Faks: +48 226013362
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cul.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej, jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zadania publiczne z zakresu logistyki

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia startów i lądowań statków powietrznych na Lotnisku Warszawa – Babice (EPBC) – służba informacji powietrznej (AFIS)

Numer referencyjny: 12/WA/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
60445000 Usługi obsługiwania statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia startów i lądowań statków powietrznych na Lotnisku Warszawa – Babice (EPBC) – służba informacji powietrznej (AFIS) przez okres 36 miesięcy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 971 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia startów i lądowań statków powietrznych na Lotnisku Warszawa – Babice (EPBC) – służba informacji powietrznej (AFIS) przez okres 36 miesięcy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z procedury opisanej w art. 139 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający wymaga zabezpieczenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada ważne uprawnienia wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2017r. Dz.U. poz 1115 z dn.08 czerwca 2017r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego tj, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: Świadectwo Kwalifikacji AFIS wraz w uprawnieniem uzupełniającym w jednostce EPBC lub posiada Świadectwo Kwalifikacji AFIS i uzyska wpis uprawnienia uzupełniającego w jednostce EPBC. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełniać każdy Wykonawca.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje: minimum 10 osobami posiadającym:

- uprawnienia AFIS wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2017r. Dz.U. poz 1115 z dn.08 czerwca 2017r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego,

- biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie wynikającym z powyższego rozporządzenia,

- aktualne badania lotniczo-lekarskie uprawniające do pracy na stanowisku AFIS

- posiadającymi minimum roczne doświadczenie na stanowisku AFIS,

Minimum dwie osoby muszą posiadać uprawnienia Instruktora.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

uprawnienia AFIS wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2017r. Dz.U. poz 1115 z dn.08 czerwca 2017r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego,

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki są opisane w SWZ i załącznikach do SWZ

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu ani udzielania zaliczek.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

za 36 miesięcy

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy są opisane we wzorze umowy, który jest załącznikiem do SWZ.

2. Wszystkie warunki, opis wymaganych dokumentów oraz kryteria oceny ofert są opisane w SWZ oraz w załącznikach do SWZ.

3. W SWZ znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO).

4. Uwaga: dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta taka zostanie odrzucona.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.2. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.3. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2.4. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi sieę do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2022