Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 394662-2016

10/11/2016    S217

Belgia-Bruksela: Pozyskanie danych dotyczących spółek i innych podmiotów prawnych

2016/S 217-394662

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Adres pocztowy: rue de la Loi 200
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1978
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1978
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie nadużyć finansowych.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pozyskanie danych dotyczących spółek i innych podmiotów prawnych

Numer referencyjny: OLAF/C3/76/2016.
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie dotyczy zawarcia umowy ramowej o usługi w celu pozyskania przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) danych dotyczących spółek i innych podmiotów prawnych. Pozyskane dane będą stanowić źródło informacji i będą wykorzystywane do analiz. OLAF poszukuje wykonawcy, który będzie w stanie zapewnić handlową bazę danych o pełnym zasięgu globalnym, zawierającą szczegółowe dane dotyczące maksymalnie dużej liczby spółek i innych podmiotów na całym świecie i we wszystkich sektorach gospodarki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównym miejscem realizacji usług będzie siedziba Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli.

II.2.4)Opis zamówienia:

Baza danych musi zawierać co najmniej dane identyfikacyjne spółki, informacje dotyczące zarządu i udziałowców, podstawowe dane finansowe, informacje dotyczące struktury zatrudnienia i struktury organizacyjnej. Ponadto wymagane są informacje dotyczące lokalizacji spółki oraz jej jednostek powiązanych lub oddziałów, jak również informacje dotyczące powiązań własnościowych między spółkami. Dane powinny umożliwiać identyfikację zagranicznych i krajowych jednostek powiązanych i oddziałów, z uwzględnieniem informacji dotyczących ich charakteru i liczby oraz danych procentowych dotyczących uczestnictwa i kontroli.

Zob. specyfikacja techniczna.

Wszystkie dane muszą pochodzić z wiarygodnych źródeł. Baza danych musi zawierać najnowsze dane i dane historyczne oraz musi być regularnie i terminowo aktualizowana, tj. co najmniej raz w miesiącu i zasadniczo bez wyjątków. Produkt powinien również umożliwiać wybór określonych danych z bazy do celów dalszej analizy na podstawie określonych kryteriów, z wykorzystaniem dodatku eksportującego dane lub powiązanego oprogramowania przetwarzającego dane.

Baza danych musi być dostępna dla OLAF-u oraz należy zapewnić możliwość korzystania z niej przez urzędników pracujących lub współpracujących wyłącznie w projektach zleconych przez OLAF lub w zadaniach OLAF-u, którzy potrzebują dostępu do bazy danych. Pakiet musi obejmować usługi zapewniające stały dostęp do bazy danych i stałą możliwość korzystania z niej (tj. w celu wsparcia dla użytkowników zapewnienie pomocy online wraz z centrum wsparcia z możliwością kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej, szkolenia i dokumentacja).

W bazie danych należy zapewnić możliwość wyszukiwania według części nazwy spółki lub według krajowego numeru rejestracyjnego / numeru identyfikacji podatkowej VAT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa zostanie zawarta na początkowy okres 1 roku kalendarzowego, z możliwością maksymalnie 3-krotnego wznowienia na kolejny rok. Całkowity czas trwania umowy ramowej nie może przekraczać 4 lat. Umowa będzie wznawiana automatycznie na takich samych warunkach.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumentacja zamówienia dostępna w panelu użytkowników serwisu eTendering pod adresem podanym w pkt I.3 – Komunikacja.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Francuski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych , rue Joseph II 30, front desk, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w sesji otwarcia ofert należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu do dnia 23.12.2016 (16:00).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2016