Usługi - 395290-2019

21/08/2019    S160    Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 160-395290

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 190
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pajerska
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl
Tel.: +48 426649100
Faks: +48 426649102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi”

Numer referencyjny: BZU.2291.30.19
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

„Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi” wraz z usługą sprawowania nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową. Szczegółowe zasady realizacji zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 7 do Zaproszenia do negocjacji oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Zaproszenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi” wraz z usługą sprawowania nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową. Szczegółowe zasady realizacji zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 7 do Zaproszenia do negocjacji oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Zaproszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na postępowanie z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna zastosowania trybu:

art. 134 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4) oraz art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W uprzednim ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta, zaś pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zastosowanie proponowanego trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki umożliwi realizację zamówienia w pierwotnie przyjętym terminie tj.:

1) koniecznością budowy brakującego odcinka wodociągu w ul. Edwarda w celu zapewnienia prawidłowego ciśnienia w sieci wodociągowej w osiedlu Mileszki,

2) przebudową wodociągu w rejonie planowanego do przebudowy skrzyżowania ul. Edwarda, Pomorskiej i Krokusowej, którą w roku 2020 planuje wykonać Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

„Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi”

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:

1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy dla dokumentacji projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:

a) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

b) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;

c) konieczność koordynacji prac projektowych z innymi Wykonawcami tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i o okres niezbędny do jego zakończenia;

2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

3) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:

a) zwiększenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zmniejszenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację.

W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:

— wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,

— wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zm. (pozostałe zapisy znajdują się we wzorze umowy — załącznik nr 8 do SIWZ)

Uwaga!

Data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia (V.2.1.) jest jedynie datą wysłania zaproszenia, zaś przewidywana data udzielenia zamówienia zostanie ustalona po zakończeniu negocjacji oraz podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Ponadto obie kwoty podane w pkt V.2.4) ogłoszenia to kwoty stanowiące punkt wyjścia do negocjacji i mogą się różnić od kwot ostatecznych podanych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2019