Prekės - 396061-2020

24/08/2020    S163

Lenkija-Gdanskas: Teleskopai

2020/S 163-396061

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Agencja Kosmiczna
Adresas: ul. Trzy Lipy 3
Miestas: Gdańsk
NUTS kodas: PL634 Gdański
Pašto kodas: 80-172
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Izabela Gawlik-Barańska
El. paštas: Izabela.Gawlik-Baranska@polsa.gov.pl
Telefonas: +48 223801547
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://polsa.gov.pl/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa automatycznych systemów obserwacyjnych SST wraz z oprogramowaniem.

Nuorodos numeris: BO/3/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
38635000 Teleskopai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznych systemów obserwacyjnych SST wraz z oprogramowaniem, w tym jeden system ma zostać dostarczony do Australii Wschodniej, a drugi system – do Australii Zachodniej. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany do: opracowania projektów koncepcyjnych, doradztwa w wyborze docelowych obserwatoriów – farm teleskopowych w Australii Wschodniej i Australii Zachodniej, skompletowania komponentów (uwzględniającym komponenty stanowiące własność zamawiającego) oraz integracji i wdrożenia w obserwatoriach docelowych, łącznie z przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie używania zamówionego sprzętu i oprogramowania.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48900000 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
79421200 Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: AU AUSTRALIA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Australia Wschodnia i Australia Zachodnia.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznych systemów obserwacyjnych SST wraz z oprogramowaniem, w tym jeden system ma zostać dostarczony do Australii Wschodniej, a drugi system – do Australii Zachodniej. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany do: opracowania projektów koncepcyjnych, doradztwa w wyborze docelowych obserwatoriów – farm teleskopowych w Australii Wschodniej i Australii Zachodniej, skompletowania komponentów (uwzględniającym komponenty stanowiące własność zamawiającego) oraz integracji i wdrożenia w obserwatoriach docelowych, łącznie z przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie używania zamówionego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 21/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zgodnie z art. 31 c ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny. Wynik z dialogu technicznego (w formie protokołu) opublikowano na stronie zamawiającego pod adresem: (https://pak.bip.gov.pl/dialogi-techniczne/dialog-techniczny-modernizacja-i-rozbudowa-sieci-optycznej.html).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia – vide rozdział XII SIWZ.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Posiada doświadczenie, w okresie ostatnich 5 lat (pięciu)* lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu** co najmniej 2 dostaw: sprzętu astronomicznego albo/i oprogramowania astronomicznego dla robotycznych (autonomicznych) obserwatoriów wraz z wdrożeniem systemu informatycznego (operacyjnego) do sterowania teleskopami i przetwarzania danych uzyskanych z tych teleskopów – o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto***, każda.

Uwaga:

* W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający dopuścił możliwość wykazania się ww. doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Powyższe wynika z jednostkowości oraz braku powszechności tego rodzaju/typu zamówień na rynku (podstawa prawna: § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

** Za wykonaną dostawę zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana na rzecz podmiotu (zamawiającego/odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako należycie wykonana.

*** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy wykonawcom/podmiotem a zamawiającym/odbiorcą za wykonanie zamówienia zostało dokonane w innej walucie niż w PLN, zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na PLN – na podstawie średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – vide rozdział XII SIWZ.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Realizacja umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

3. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy, zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 wzoru umowy) – stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w kwocie nie większej niż 30 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia. Szczegółowy opis sposobu udzielenia i rozliczenia zaliczki został określony w we wzorze umowy (w szczególności w § 7 wzoru umowy) – stanowiącym załączniki nr 9 do SIWZ.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/09/2020
Vietos laikas: 10:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/09/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Polska Agencja Kosmiczna Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Powsińska 69/71, Warszawa 02-903, POLSKA, sala konferencyjna znajdująca się na III piętrze (pokój 305).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert: nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej: (https://platformazakupowa.pl/pn/polsa) i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert. Otwarcie ofert jest jawne.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XVI SIWZ.

II. Ofertę stanowią niżej wymienione formularze, oświadczenia i dokumenty,:

1.1. wypełniony formularz „Oferta” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

1.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz pkt 2.9 SIWZ).

1.3. Wypełniony formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – zwierający wymagane oświadczenia określone w SIWZ.

Uwaga!

W przypadku wykonawców występujących wspólnie formularz JEDZ składa każdy z wykonawców w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie oraz w zakresie braku/bądź istnienia podstaw wykluczenia danego wykonawcy.

W odniesieniu do podmiotów trzecich:

— JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udział w postępowaniu,

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie jakim wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego,

— dotyczy zarówno sytuacji gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

W odniesieniu do podwykonawców:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia. Zamawiający nie będzie wymagał odrębnego formularza JEDZ dla podwykonawcy oraz nie będzie weryfikował/badał postaw wykluczenia wskazanych podwykonawców.

1.4. Dowód wniesienia wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

1.5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres udostępnionych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą –zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy zakupowej znajdującej się pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/polsa).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Art. 179–198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/08/2020