Prekės - 396070-2020

24/08/2020    S163

Lenkija-Varšuva: Vaizdo įrašymo įtaisai

2020/S 163-396070

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Komenda Stołeczna Policji
Adresas: ul. Nowolipie 2
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-150
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Kukawka
El. paštas: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Telefonas: +48 477237862
Faksas: +48 477237642
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.policja.waw.pl/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawy wraz z montażem systemów monitoringu wizyjnego CCTV w obiektach Komendy Stołecznej Policji

Nuorodos numeris: WZP-4349/20/250/Ł
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
32333100 Vaizdo įrašymo įtaisai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy wraz z montażem systemów monitoringu wizyjnego CCTV w obiektach Komendy Stołecznej Policji (KSP).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, minimalne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, ilości urządzeń wchodzących w skład systemu dla każdego obiektu KSP oraz warunki jego montażu zawiera załącznik nr 1 oraz rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

3.Termin wykonania zamówienia w każdym obiekcie: maksimum 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38651600 Skaitmeninės kameros
32323500 Stebėjimo videosistema
33195100 Monitoriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Obiekty KSP zlokalizowane w Warszawie wskazane w załączniku nr 1 dokumentacji zamówienia.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy wraz z montażem systemów monitoringu wizyjnego CCTV w obiektach KSP.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, minimalne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, ilości urządzeń wchodzących w skład systemu dla każdego obiektu KSP oraz warunki jego montażu zawiera załącznik nr 1 oraz rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia w każdym obiekcie: maksimum 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

4. Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia, jednakże nie krótszej niż gwarancje producentów urządzeń wchodzących w skład systemu, liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego.

W przypadku, gdy gwarancja producenta któregoś urządzenia będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez zamawiającego, jako wiążąca dla stron będzie gwarancja udzielona przez wykonawcę.

5. W ramach dostaw i montażów systemów wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania pisemnej koncepcji projektowej monitoringu CCTV dla poszczególnych jednostek z tabeli nr 1 załącznika nr 1 dokumentacji zamówienia;

b) zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych urządzeń, oprogramowania i licencji wchodzących w skład systemu do miejsca wykonania zamówienia;

c) wykonania prac montażowych w tym instalacyjnych zgodnie ze sporządzoną koncepcją projektową. Instalacja okablowania kamer wewnątrz boksów dla zatrzymanych ma być wykonana pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych;

d) dołączenie rejestratora do sieci strukturalnej obiektu;

e) uruchomienie i integracja całego systemu monitoringu analogowego i IP;

f) posprzątania miejsca instalacji, naprawienia uszkodzeń powstałych podczas montażu;

g) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach wraz z wykazem zainstalowanych w ramach systemu urządzeń, oprogramowania i licencji (zestawionych w tabelce z podaniem nazwy, typu/modelu, producenta i nr seryjnego urządzenia) oraz nadanych adresów IP.

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane i montowane urządzenia w ramach każdego systemu będą:

a) fabrycznie nowe, nie uszkodzone, sprawne technicznie, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;

b) posiadały parametry i wymagania funkcjonalne nie gorsze niż określone w załączniku nr 1 dokumentacji zamówienia;

c) oznaczone znakiem CE.

7. Zamawiający wymaga od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związanych z realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie montażu i instalacji systemu.

8. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie będzie dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach tzw. samozatrudnienia, gdy osoby te będą wykonywać czynności wskazane w pkt 7.

9. Zamawiający na wniosek wykonawcy przeprowadzi wizję lokalną w miejscu montażu systemu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji (G) / Lyginamasis svoris: 30 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin wykonania zamówienia (T) / Lyginamasis svoris: 10 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 838).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że:

a) dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a1) min. 1 osobą skierowaną do wykonania zamówienia, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.;

a2) min. 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.).

Osoby wymienione w lit. a2 muszą spełniać również warunek z lit. a1;

b) posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie należytego wykonania 3 dostaw wraz z montażem systemu monitoringu CCTV IP. Minimalna wartość jednej wykonanej dostawy wraz z montażem systemu w ramach jednego kontraktu (jednej umowy) 15 000,00 PLN brutto.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Ogólne warunki umowy ramowej zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 24/09/2020
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 24/09/2020
Vietos laikas: 11:30
Vieta:

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, POLSKA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

a) formularz JEDZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających, podwykonawców, innych podmiotów – JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się/podwykonawca/inny podmiot;

b) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (dla każdego podmiotu udostępniającego odrębnie – zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznej i/lub zawodowej na potrzeby realizacji zamówienia);

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Od wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze zamawiający będzie żądał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia przedstawienia: wykazu dostaw wykonanych, wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o ile zamawiający nie będzie mógł ich uzyskać za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenie wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 15–17 dokumentacji zamówienia.

5. Termin związania ofertą: 2 miesiące, co oznacza 60 dni.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/08/2020