Usługi - 396576-2014

Wyświetl widok skrócony

20/11/2014    S224

Polska-Sulejówek: Usługi artystyczne

2014/S 224-396576

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 822 228 45 51, REGON 141773282, RIK 80/2008
Adres pocztowy: Oleandrów 5
Miejscowość: Sulejówek
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kaczmarska
E-mail: konkurs@muzeumpilsudski.pl
Tel.: +48 228420425

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.muzeumpilsudski.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.muzeumpilsudski/konkurs

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
II.1.2)Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie ogólnej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, szczegółowych koncepcji 2 scen scenariusza wystawy: „Buntownik” i „Akcja pod Bezdanami” oraz propozycji rozwiązań multimedialnych dla tych 2 scen, co razem wyznaczać będzie kierunek dalszego opracowania projektu wystawy stałej.
Celem konkursu jest wyłonienie co najmniej 2 najlepszych koncepcji plastyczno-przestrzennych wystawy stałej, uwzględniających opracowane przez Zamawiającego założenia merytoryczne, architektoniczno-funkcjonalne, techniczno-budowlane i finansowe określone w regulaminie konkursu, scenariuszu i w pozostałych załącznikach do regulaminu konkursu.
Uczestnicy konkursu – autorzy co najmniej 2 najlepszych prac konkursowych zostaną zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia. W wyniku negocjacji wyłoniony zostanie Uczestnik, któremu zlecone zostanie szczegółowe opracowanie projektowe zawierające koncepcję pokonkursową, dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do wykonania wystawy stałej, w tym wielobranżowy projekt budowlany (w razie konieczności), wielobranżowy projekt wykonawczy, opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy, inne niezbędne opracowania uzupełniające, a także zlecone zostanie pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy. Szczegółowe opracowanie projektowe będzie stanowiło podstawę przy organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

92312000 Usługi artystyczne, 79930000 Specjalne usługi projektowe, 79932000 Usługi projektowania wnętrz, 79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
Warunki uczestnictwa i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych projektowaniem wystaw muzealnych. Osoby i podmioty spełniające wymagania uczestnictwa powinny posiadać wiedzę z dziedziny organizowania przestrzeni wystawowej oraz zdolność rozwiązania zadania projektowego będącego przedmiotem konkursu i umiejętność prezentacji rozwiązania zadania w formie pracy konkursowej.
2. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w konkursie – w takim przypadku postanowienia dotyczące pojedynczego Uczestnika stosuje się odpowiednio do Uczestników biorących wspólnie udział w konkursie.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) osoby biorące udział w opracowaniu materiałów, warunków oraz w organizowaniu konkursu;
b) Sędziowie Sądu Konkursowego, osoby wykonujące w konkursie czynności, o jakich mowa w art. 17 Ustawy Pzp oraz zespoły autorskie, których członkami są te osoby.
4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Pzp, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z warunkami regulaminu;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
1) Uczestnik musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych, zrealizowany został, albo został przyjęty do realizacji co najmniej 1 wykonany przez Uczestnika projekt multimedialnej, narracyjnej wystawy stałej lub czasowej, obejmującej wielobranżowy projekt wykonawczy wraz harmonogramami, przedmiarami, specyfikacjami i uzgodnieniami o wartości realizacji nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto, i na powierzchni nie mniejszej niż 500 m², przy czym przez wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 3 lat.
2) Uczestnik musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, opracował co najmniej 1 zrealizowany lub przyjęty do realizacji projekt funkcjonowania multimediów w ramach wystawy stałej, bądź czasowej, o wartości realizacji nie mniejszej, niż 500 000 PLN brutto.
Ocena powyższego warunku będzie dokonywana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu zrealizowanych usług sporządzonego zgodnie z warunkami regulaminu.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za spełniających warunek Zamawiający uzna Uczestników, którzy dysponują:
1) przynajmniej 1ą osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku historia;
2) przynajmniej 1 osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku architektura;
3) przynajmniej 1 osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia, wzornictwo, wzornictwo przemysłowe;
4) liderem zespołu projektowego, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków brał udział w projektowaniu co najmniej jednej multimedialnej, narracyjnej wystawy stałej o charakterze muzealnym o powierzchni nie mniejszej niż 500 m², jako osoba odpowiedzialna za projekt np. kierownik projektu, koordynator, osoba kierująca zespołem.
Uwaga: Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej reprezentujących inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł dysponować tymi osobami przy realizacji pracy konkursowej, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej na okres niezbędny do jej wykonania; jeżeli zobowiązania takie zostaną zawarte pomiędzy Uczestnikiem a innymi podmiotami, to powinny one zostać obowiązkowo dołączone w formie pisemnej do składanego Wniosku.
W każdym przypadku, gdy do wykonania zdefiniowanego w regulaminie szczegółowego opracowania projektowego przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiedniej specjalności przez osoby uczestniczące w takich pracach, Uczestnik musi dysponować osobami, które posiadają wymagane uprawnienia budowlane. W szczególności Uczestnik musi dysponować – o ile będzie to konieczne – osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
— architektonicznej,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacji elektrycznej i niskoprądowej,
— innej niezbędnej do realizacji projektu.
Ocena powyższego warunku będzie dokonywana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu osób sporządzonego zgodnie z warunkami regulaminu.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Uczestnik musi złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Uczestnika, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Uczestnik musi posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN.
5. Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych wszystkich Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie.
6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Uczestników zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z wymieniowych powyżej warunków lub niewłaściwe wykazanie ich spełnienia, skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z prowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 i 5 Ustawy Pzp z udziału w konkursie zostaną wykluczeni również Uczestnicy, którzy złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
7. W przypadku podania przez Uczestnika wartości kwotowych w walucie obcej, podlegają one przeliczeniu na polskie złote według średniego kursu dla takiej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o konkursie.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć uczestnicy w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań
1. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzonych zgodnie z warunkami regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) w zakresie wykazania spełnienia przez Uczestników warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1–4 Ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z warunkami regulaminu;
2) wykaz usług sporządzony zgodnie z warunkami regulaminu, tj. z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów wykonanych usług oraz załączonymi poświadczeniami lub oświadczeniami potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie; w wykazie, o którym mowa wyżej musi zostać wymieniona przynajmniej jedna taka usługa, udokumentowana przy pomocy poświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231);
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w opracowywaniu pracy konkursowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z warunkami regulaminu;
4) informację o sytuacji ekonomicznej i finansowej Uczestnika pozwalającej na realizację zamówienia z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
5) oświadczenie o podwykonawcach sporządzone zgodnie z warunkami regulaminu, wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu konkursu podwykonawcom, w formie oryginału;
6) w przypadku polegania, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, czy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Uczestnik zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów – w formie oryginału – do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres wykonywania zamówienia; w takim przypadku należy też wskazać formę udostępniania potencjału przez inny podmiot (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp.), a ponadto:
— zakres dostępnych Uczestnikowi zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Uczestnika, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Uczestnika z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
7) jeżeli polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp Uczestnik wskaże, że podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1)–3) powyżej;
b) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z warunkami regulaminu;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
7) informację w sprawie przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) sporządzoną zgodnie z warunkami regulaminu.
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zostać dołączone do Wniosku w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Jeśli Wniosek będzie podpisany przez pełnomocnika, do Wniosku, jak również do poświadczenia za zgodność z oryginałem lub składania oświadczeń woli należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Uczestnika w konkursie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Zamawiający może zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie w ocenie Sądu Konkursowego nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty zamienne, jakie mogą dostarczyć uczestnicy zagraniczni.
a) Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym pkt 2 b) niniejszego Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby albo w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, wówczas należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, bądź organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby albo kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
b) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Uczestnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednich dla miejsca zamieszkania osoby albo kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w konkursie.
a) Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w konkursie (np. spółka cywilna, konsorcjum, grupa osób fizycznych, itp.). Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie Uczestnicy, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp, muszą ustanowić na piśmie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu konkursowym.
b) Dokument pełnomocnictwa musi zostać obowiązkowo podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych Uczestników i musi zostać dołączony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie do Wniosku.
c) Wszelka korespondencja dotycząca przebiegu konkursu oraz rozliczenia finansowe będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem. Dane adresowe pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji i powinny zostać zawarte we Wniosku. Ponadto Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w konkursie muszą w sumie spełniać wymagane warunki udziału w konkursie, co powinni potwierdzić w sposób następujący:
1) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będą badane przez Zamawiającego łącznie i powinny zostać złożone przez co najmniej jednego z Uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z warunkami regulaminu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania przygotowane zgodnie z warunkami regulaminu, powinny zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu Uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, bądź przez każdego z Uczestników oddzielnie;
3) dokumenty potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, każdy z Uczestników musi złożyć oddzielnie;
4) dokumenty wspólne (np. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykaz osób, wykaz usług, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie) muszą zostać podpisane przez każdego z Uczestników składających wspólny Wniosek lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w konkursie;
5) kopie dokumentów dotyczących każdego z Uczestników składających wspólny Wniosek muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Uczestników.
d) Zamawiający wymaga, aby Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie, których prace zostały ocenione jako najlepsze, zaproszeni do negocjacji, zawarli przed wypłatą nagrody umowę regulującą współpracę tych Uczestników i przedłożyli ją Zamawiającemu. Odpowiedzialność Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie wobec Zamawiającego jest solidarna.
5. Zasady kwalifikacji Uczestników do udziału w konkursie.
a) Złożenie Wniosku w sposób niezgodny z regulaminem lub niespełnienie przez Uczestnika chociażby jednego z wymaganych warunków, skutkować będzie jego wykluczeniem z udziału w konkursie, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp.
b) O wynikach kwalifikacji Zamawiający poinformuje wszystkich Uczestników listownie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki kwalifikacji Uczestników zostaną również podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego.
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Kryteria oceny prac konkursowych
Przy ocenie prac konkursowych Sąd Konkursowy będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Ocena koncepcji ogólnych wystawy – waga punktacji: do 50 punktów z całkowitej puli 100 punktów.
Oceniane będą:
Sposób wyrażenia przekazu merytorycznego wystawy:
— zgodność koncepcji z wytycznymi merytorycznymi zawartymi w Scenariuszu i w pozostałych materiałach,
— koncepcja przedstawienia postaci Józefa Piłsudskiego,
— artystyczna propozycja wyrażenia myśli politycznej Józefa Piłsudskiego w przestrzeni wystawy,
— umiejętność narracyjnego budowania galerii, scen i odpowiednich relacji między nimi.
Walory kompozycyjne i artystyczne:
— relacja wystawy do miejsca – enklawy historycznej w Sulejówku i dworku „Milusin”,
— klarowność kompozycji,
— sposób konstruowania narracji przestrzenno-wizualnej,
— sztuka budowania nastroju, sposób użycia oświetlenia i koloru,
— umiejętność różnicowania przekazu w zależności od charakteru narracji,
— atrakcyjność.
Walory funkcjonalne:
— zgodność z uwarunkowaniami architektonicznymi,
— komunikacja, sposób cyrkulacji zwiedzających, orientacja, czytelność podstawowej i skróconej trasy zwiedzania, możliwość alternatywnej niż chronologiczna trasy dojścia do poszczególnych galerii,
— komfort zwiedzającego,
— dostosowanie rozwiązań wystawy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
— możliwość wymiany elementów bez naruszania konstrukcji i koncepcji całości wystawy,
— akustyka: uwzględnienie w rozwiązaniach możliwości zastosowania ścieżki dźwiękowej.
b) Ocena koncepcji szczegółowych (sceny „Buntownik” i „Akcja pod Bezdanami”) – waga punktacji: do 50 punktów z całkowitej puli 100 punktów.
Oceniane będą:
— zgodność koncepcji z wytycznymi merytorycznymi zawartymi w Scenariuszu i w pozostałych materiałach,
— szczegółowe propozycje rozwiązań wystawienniczych, opanowanie warsztatu wystawienniczego, walory estetyczne, rzemieślnicze, zgodność z wymogami konserwatorskimi, zastosowanie materiałów odpowiednich do funkcji i miejsca,
— rozwiązania typograficzne: sposób użycia liternictwa, rozwiązania dotyczące cytatów, opisów i podpisów,
— rozumienie wartości narracyjnej eksponatów i sposób prezentacji muzealiów,
— zachowanie odpowiedniej relacji między autentycznością a multimediami i inscenizacjami,
— rozwiązania multimedialne – rozpatrywane pod względem przydatności do zwiększenia jakości i czytelności przekazu oraz pod względem walorów edukacyjnych,
— propozycje szczegółowych rozwiązań edukacyjnych,
— sposoby oddziaływania na zmysły i emocje zwiedzających.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
ZP/MJP/DW/1/2014
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 12.12.2014
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 30.12.2014
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Inny Język polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I. Nagroda pieniężna w wysokości 80 000 PLN;
II. Nagroda pieniężna w wysokości 60 000 PLN;
III. Nagroda pieniężna w wysokości 40 000 PLN.
Sąd Konkursowy może przyznać dodatkowe dwa wyróżnienia po 10 000 PLN.
2. Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zdobywcy 2h najwyższych nagród zostaną zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia, w wyniku których zostanie wyłoniony autor (zespół), któremu zlecone zostanie Szczegółowe opracowanie projektowe wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy.
4. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorowych o charakterze niepieniężnym, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody i wyróżnienia pieniężne, tj. kwoty 200 000 PLN.
5. W przypadku nieprzyznania przez Sąd Konkursowy I/lub II Nagrody, zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia może zostać przyznane co najmniej dwóm Uczestnikom, których prace zostaną uznane w ocenie Sądu Konkursowego za najlepsze.
6. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnych nagród i/lub wyróżnień, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
Powyższe Nagrody wraz z kosztem wykonania szczegółowego opracowania projektowego (pkt II 1.2 niniejszego Ogłoszenia) składają się na wartość konkursu, która nie może przekroczyć kwoty 3 090 000 PLN brutto.
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Dorota Folga-Januszewska
2. Janusz Byszewski
3. Sławomir Idziak
4. Krzysztof Jaraczewski
5. Jarosław Mikołajewski
6. Marcin Mroszczak
7. Michał Niezabitowski
8. Grzegorz Nowik
9. Allan Starski
10. Robert Supeł

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, Polska.
Tel.: +48 224587801.
Faks: +48 224587800.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.11.2014