29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 396842-2021

04/08/2021    S149

Węgry-Szombathely: Pompy

2021/S 149-396842

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 131-345308)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Krajowy numer identyfikacyjny: 11316385218
Adres pocztowy: Rákóczi Ferenc Utca 19.
Miejscowość: Szombathely
Kod NUTS: HU222 Vas
Kod pocztowy: 9700
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Vízi Kármen
E-mail: kvizi@vasiviz.hu
Tel.: +36 94516262
Faks: +36 94516283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vasiviz.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ivóvíz- és szennyvíz szivattyúk beszerzése

Numer referencyjny: EKR000737762021
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Az Ajánlatkérő a meglévő ivóvíz- és szennyvíz szivattyúit kívánja a Műszaki leírásokban és azok mellékleteiben részletezettek szerint energiatakarékos szivattyúkra lecserélni. A közbeszerzési eljárás során összesen 67 db ivóvíz szivattyú, valamint 76 db szennyvíz szivattyú cseréjére kerül sor.

A közbeszerzési eljárás részei:

- 1. közbeszerzési rész: 67 db Ivóvíz szivattyúk beszerzése ,

- 2. közbeszerzési rész: 14 db szennyvíz szivattyú beszerzése,

- 3. közbeszerzési rész: 36 db szennyvíz szivattyú beszerzése,

- 4. közbeszerzési rész: 26 db szennyvíz szivattyú beszerzése.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-345308

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok módosítására tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbította.