We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 397986-2019

23/08/2019    S162    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Įrankių komplektas

2019/S 162-397986

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adresas: ul. Marsa 110
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 04-470
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Wioletta Magiera
El. paštas: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.2rblog.wp.mil.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami šiuo adresu:
Oficialus pavadinimas: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adresas: ul. Marsa 110
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 04-470
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Wioletta Magiera
El. paštas: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
NUTS kodas: PL

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.2rblog.wp.mil.pl

I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Pagrindinė veikla
Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa zestawów fortyfikacyjnych w latach 2019-2021.

Nuorodos numeris: D/116/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44512940
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów fortyfikacyjnych w latach 2019-2021.

2. Ilości określono w SIWZ rozdział III pkt 1, oraz w pozostałej dokumentacji przetargowej.

3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 7 285 000.00 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów fortyfikacyjnych w latach 2019-2021.

2. Ilości określono w SIWZ rozdział III pkt 1, oraz w pozostałej dokumentacji przetargowej.

3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 7 285 000.00 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/11/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Prawo opcji oznacza, iż zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną.

Zamawiający będzie realizował dostawę w ilościach opcjonalnych określonych w § 1 ust. 1 umowy, przy czym dostawa ilości opcjonalnych będzie realizowana w razie wystąpienia potrzeb oraz przyznania środków finansowych na ten cel w ramach niniejszej umowy.

Zamawiający potwierdzi pisemnie realizację dostawy opcjonalnej określonej w § 1 ust. 1 umowy w niezbędnych ilościach (dopuszcza się pismo przesłane za pomocą faksu do wykonawcy), które nie mogą być większe niż ilości opcjonalne określone § 1 ust. 1 umowy w terminie do:

— 15 czerwca roku dostawy dla dostaw realizowanych w latach 2020-2021.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.

Zamawiający na potwierdzenie warunku żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1.

W wymienionych przypadkach, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2).

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:

1) w przypadku warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy określającego:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Uwaga.

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki realizacji umowy zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/09/2019
Vietos laikas: 08:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 24/11/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/09/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Siedziba zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.2) niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VII pkt 2.2.1- 2.2.8 SIWZ (zgodnie z §5 pkt 1- 6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt 2.2.8 SIWZ tj. Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ oraz w sekcji II 2.14) ogłoszenia.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SIWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XIX SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

11. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

12. Zgodnie z art. 25 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez zamawiającego: poprzez posiadanie dokumentów szczegółowo określonych w rozdziale V SIWZ pkt 6 ppkt 6.1-6.2. Zamawiający informuje, iż w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga dokumentów określonych w SIWZ w rozdziale VII pkt 2.3 ppkt 2.3.1.-2.3.2.

13. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https:// platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Informacje dotyczące złożenia oferty z pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający szczegółowo określił w SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni.

2. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni.

3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/08/2019