Usługi - 398039-2015

11/11/2015    S218    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

2015/S 218-398039

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
ul. Strycharska 6
Punkt kontaktowy: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6
Osoba do kontaktów: Stanisław Grosicki
25-659 Kielce
Polska
Tel.: +48 413676493
Faks: +48 413676493

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.um.kielce.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Kapitulna 2
25-011 Kielce
Polska

Kieleckie Centrum Kultury
ul. Moniuszki 2B
25-334 Kielce
Polska

Dom Środowisk Twórczych
ul. Zamkowa 5
25-009 Kielce
Polska

Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2
25-367 Kielce
Polska

Muzeum Historii Kielc
ul. Leonarda 4
25-303 Kielce
Polska

Miejska Bibloteka Publiczna
ul. Konopnickiej5
25-406 Kielce
Polska

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
ul. Duza 9
25-304 Kielce
Polska

Kielecki Teatr Tańca
pl. Moniuszki 2B
25-344 Kielce
Polska

Dom Kultury „Zameczek”
ul. Słowackiego 23
25-365 Kielce
Polska

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Sandomierska 249
25-330 Kielce
Polska

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Puscha 36/1
25-535 Kielce
Polska

miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ul. Poleska 37
25-325 Kielce
Polska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 51
25-709 Kielce
Polska

Korona Kielce SA
ul. Ściegiennego 8
25-033 Kielce
Polska

Port Lotniczy Kielce SA
ul. Szermentowskiego 5
25-405 Kielce
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kielce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury i spółkami Prawa Handlowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kielce.

Kod NUTS PL331

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kielce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury i spółkami Prawa Handlowego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Zadanie 1 – Ubezpieczenie mienia,
Zadanie 2 – Ubezpieczenia Komunikacyjne
Szczegółowy opis i zakres zamówienia określają załączniki nr 6 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66513000, 66514110

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 207 tys. EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia
1)Krótki opis
Ubezpieczenie mienia: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66513000

3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 tys. EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: cena – 80 %, zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych – 20 %.
Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjune
1)Krótki opis
Ubezpieczenia Komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NNW, Assistance pojazdów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110

3)Wielkość lub zakres
Poniżej 207 tys. EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium oceny ofert: cena – 90 %, zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych – 10 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:
— dla Zadania 1: 30.000 PLN
— dla Zadania 2: 15.000 PLN
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Uzgodnienia płatnicze zostały uregulowane we wzorze umowy – Zał. Nr 5 do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
— posiadania wiedzy i doświadczenia,
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
— sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności wymaganej przy realizacji zamówienia.
W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp,
b) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem publicznym lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
— zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub
— zaświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art.24 ust.1 Pzp. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 Pzp. – wg Zał. Nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp. – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp. – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.1 Jeżeli Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt. 2 b, c, d, f, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w części wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazy ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) o których mowa w pkt. 2 e, g, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10, 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
— listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d Pzp.) – wg Zał. Nr 4 do SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPK.262.10.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.12.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.12.2015 - 11:10

Miejscowość:

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce ul. Strycharska 6, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.um.kielce.pl/przetargi

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest fax lub droga elektroniczna (e-mail).
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
Oferta musi być sporządzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty upoważniające do reprezentowania – dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 09. 08. 2013 r. poz. 907 ze zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.11.2015