29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 398490-2021

05/08/2021    S150

Francja-Libourne: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 150-398490

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: cali
Adres pocztowy: 42 rue Jules Ferry
Miejscowość: Libourne
Kod NUTS: FRI12 Gironde
Kod pocztowy: 33500
Państwo: Francja
E-mail: marchespublics@lacali.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lacali.fr
Adres profilu nabywcy: http://www.demat-ampa.fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=569404&orgAcronyme=e2z
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=569404&orgAcronyme=e2z
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

2021c12 Travaux d'assainissement

Numer referencyjny: 2021C12
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

la présente consultation a pour objet la passation d'un accord cadre pour les travaux de création, de renouvellement, et de réhabilitation des ouvrages assainissement sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Libournais. En règle générale, les chantiers seront localisés sur les communes de Libourne et ponctuellement sur les communes de Lalande de Pomerol et Les Billaux, communes sur lesquelles la CALI exerce en direct les compétences eau et assainissement. Les ouvrages concernés par ce marché sont essentiellement les réseaux d'assainissement indifféremment d'eaux usées, d'eaux pluviales ou unitaires, les regards et les canalisations de branchement

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

chantiers < 500 000 ?

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI12 Gironde
II.2.4)Opis zamówienia:

accord cadre mono-attributaire à bons de commandes pour les travaux courants de création, de renouvellement, et de réhabilitation des ouvrages assainissement, dont le montant estimé par opération est inférieur ou égal à 500 000 ? (H.T.). Il est précisé que le titulaire de l?accord-cadre n?a pas d?exclusivité sur ces travaux neufs, de création, de renouvellement ou de réhabilitation. L?Acheteur se réserve la possibilité de lancer des consultations spécifiques en dehors du présent lot, soit dans le cadre du lot no2, soit dans le cadre de consultations spécifiques

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

l'Accord-Cadre prend effet à sa notification pour une durée initiale de 24 mois. Il est renouvelable 1 fois par reconduction tacite pour une période de 24 mois. Le pouvoir adjudicateur pourra renoncer à la reconduction tacite par dénonciation expresse faite un mois avant l'échéance du contrat par l'envoi d'un préavis au titulaire du marché avec recommandé et accusé de réception

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

reconduction tacite

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

chantiers >500 000 ? (H.T.).

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI12 Gironde
II.2.4)Opis zamówienia:

accord cadre pluri-attributaire, qui donne lieu à la passation de marchés subséquents pour les travaux dont le montant estimé par opération est supérieur à 500 000 ? (H.T.).Il est précisé que le titulaire de l?accord-cadre n?a pas d?exclusivité sur ces travaux neufs, de création, de renouvellement ou de réhabilitation. L?Acheteur se réserve la possibilité de lancer des consultations spécifiques, en dehors du présent lot

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

l'Accord-Cadre prend effet à sa notification pour une durée initiale de 24 mois. Il est renouvelable 1 fois par reconduction tacite pour une période de 24 mois. Le pouvoir adjudicateur pourra renoncer à la reconduction tacite par dénonciation expresse faite un mois avant l'échéance du contrat par l'envoi d'un préavis au titulaire du marché avec recommandé et accusé de réception

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

reconductions tacites

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 14:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal Administrative de Bordeaux
Adres pocztowy: rue Tastet
Miejscowość: Bordeaux
Kod pocztowy: 33000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://tribunal-administratif.bordeaux.fr
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: tribunal Administrative de Bordeaux
Adres pocztowy: rue Tastet
Miejscowość: Bordeaux
Kod pocztowy: 33000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://tribunal-administratif.bordeaux.fr
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal Administrative de Bordeaux
Adres pocztowy: rue Tastet
Miejscowość: Bordeaux
Kod pocztowy: 33000
Państwo: Francja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2021