29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 399457-2019

23/08/2019    S162

Polska-Katowice: Rury

2019/S 162-399457

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Tel.: +48 327161485
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 252-5)

Numer referencyjny: 701902171
II.1.2)Główny kod CPV
44163100 Rury
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 4 028 726.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 8 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 26 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 75 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 41 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 145 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 265 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 250 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 190 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 772 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1200

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1200 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 46 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 26 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 500

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 500 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 29 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 50 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 270 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 149 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 55 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 308 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 181 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 125 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 190 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 1 753 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 735 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 6 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 336 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 134 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Złącze zaciskowe dla lutni

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Złącze zaciskowe dla lutni fi 400 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 76 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 600 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 403 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 800 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 1 008 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 1000 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 4 670 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 1200 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 802 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Redukcja lutni ssącej i redukcja lutni tłoczącej

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Redukcja lutni ssącej fi 800x600mm kl. B dł. 1,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 32 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 800x600mm kl. B dł. 3,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 18 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 800x600mm kl. O dł. 3,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 37 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 800x600mm kl. O dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 1000x800mm kl. O dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 12 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1000x800mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 5 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1000x800mm kl. A dł. 1,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 12 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1200x1000mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1200x800mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 5 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Trójnik lutniowy

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Trójnik lutniowy fi 1000/600/600 3000/3000/2000mm „T” - szacunkowa wielkość dostaw – 3 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/600 3000/3000/2000mm „T” kl. C z zasuwą fi 800 - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/600 3000/3000/2000mm „T” kl. C z zasuwą fi 600 - szacunkowa wielkość dostaw – 3 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/800 3000/3000/2000mm „T” kl. A - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/1000/1000 2500/2500/3000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/1000/1000 3000/3000/2000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 16 szt.

Trójnik lutniowy fi 1000/1200/1200 5000/5000/5000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 4 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/800 2000/3000/3000mm „Y” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 1000/1000/1000 2000/3000/3000mm „Y” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 50DAN

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 50DAN z klamrą spinającą 90x44x2,5mm szer. 30x3,0mm min. dł. 3500mm z tkaniny obustronnie powlekanej trudnopalnej antystatycznej do podwieszania lutni wentylacyjnych fi 400/600/800/1000mm - szacunkowa wielkość dostaw – 7 500 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 90DAN

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 90DAN z klamrą spinającą 90x44x2,5mm szer. 30x3,0mm min. dł. 4000mm z tkaniny obustronnie powlekanej trudnopalnej antystatycznej do podwieszania lutni wentylacyjnych fi 400/600/800/1000mm - szacunkowa wielkość dostaw – 40 588 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 050-116092
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Część zamówienia nr 5, 7, 10, 11, 12, 13

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DLD Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 17E
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-603
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 043 571.95 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Nazwa:

Część zamówienia nr 15, 16

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Produkcyjny Andrzej Stefaniak
Adres pocztowy: ul. Szpaków 48/4
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-540
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 553 012.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Nazwa:

Część zamówienia nr 1, 2, 6, 9, 14

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Węglokoks S.A.
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 29
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-058
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 432 142.55 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Część zamówienia nr 3, 4 i 8

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019