Dostawy - 400782-2021

06/08/2021    S151

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2021/S 151-400782

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 141-372590)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy odczynników laboratoryjnych i chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/60/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 20 pakietów:

Pakiet nr 1: Odczynniki I

Pakiet nr 2: Odczynniki II

Pakiet nr 3: Odczynniki III

Pakiet nr 4: Pojemniki do hodowli

Pakiet nr 5: : Materiały laboratoryjne

Pakiet nr 6: Odczynniki IV

Pakiet nr 7: Odczynniki V

Pakiet nr 8: Odczynniki VI

Pakiet nr 9: Odczynniki VII

Pakiet nr 10: Artykuły laboratoryjne II

Pakiet nr 11: Odczynniki VIII

Pakiet nr 12: Odczynniki IX

Pakiet nr 13: Odczynniki X

Pakiet nr 14: Odczynniki XI

Pakiet nr 15: Odczynniki XII

Pakiet nr 16: Odczynniki XIII

Pakiet nr 17: Odczynniki XIV

Pakiet nr 18: Odczynniki XV

Pakiet nr 19: Odczynniki XVI

Pakiet nr 20: Płytki do RT

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 141-372590

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: