Dostawy - 401053-2018

14/09/2018    S177

Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2018/S 177-401053

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Przytuły
Krajowy numer identyfikacyjny: 450669980
Adres pocztowy: ul. Supska 10
Miejscowość: Przytuły
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-423
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Wiśniewski
E-mail: przetargi@przytuly.powiatlomzynski.pl
Tel.: +48 515494557
Faks: +48 862177003

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Adres profilu nabywcy: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Numer referencyjny: GI.271.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 742 900.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45320000 Roboty izolacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
44112410 Konstrukcje dachowe
39370000 Instalacje wodne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska - Gmina Przytuły

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

1.1. Kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych:

a) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 76 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

b) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 36 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 3 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

c) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 3 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 4 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 500 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.05.01.00-20-0383/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby co najmniej 40 %wartości zadania zostało zakończone nie później niż do dnia 19.10.2018 r. a pozostała część zadania musi zostać zakończona nie później niż do dnia 10.6.2019 r.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w rozdziale XIV SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ASH Remigiusz Skowroński
Krajowy numer identyfikacyjny: 146593455
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 20A
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 164 814.81 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia:

1) Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 - 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa (do oferty):

1.) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) w wersji elektronicznej– na lub wg Załącznika nr 2 do SIWZ (instrukcja wypełnienia JEDZ na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),

2.) JEDZ w wersji elektronicznej dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy,

3) Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2018