Servicii - 401675-2019

Submission deadline has been amended by:  465366-2019
27/08/2019    S164

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Asistență tehnică în vederea susținerii implementării „Malawi M1 Road Rehabilitation Project” (Proiect de reabilitare a drumului M1 în Malawi)

2019/S 164-401675

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eib.org/en/about/procurement/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5322
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică în vederea susținerii implementării „Malawi M1 Road Rehabilitation Project” (Proiect de reabilitare a drumului M1 în Malawi)

Număr de referinţă: AA-001065-001
II.1.2)Cod CPV principal
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul AT este de a sprijinii autoritatea rutieră din Malawi în implementarea eficientă și eficace a proiectului de reabilitare a drumului M1 și să consolideze capacitatea de gestionare și implementare a proiectului autorității rutiere. AT va acoperi următoarele domenii: achiziții publice, gestionarea contractelor/creanțelor, proiectarea, gestionarea mediului și social, aplicarea mecanismului de reclamații și plângere, siguranța rutieră, comunicare și raportare, precum și asistență în definirea aspectelor de gen.)

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Malawi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Autoritatea contractantă poate, în funcție de disponibilitatea finanțării și executarea satisfăcătoare de către contractant, să extindă domeniul de aplicare și durata proiectului pentru a acoperi serviciile suplimentare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

AT-ul este finanțat de Platforma de investiții africane

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/10/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/10/2019
Ora locală: 14:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise în ședință închisă. La solicitarea scrisă către BEI (a se vedea secțiunea I.1), procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertele vor fi deschise în ședință închisă. La solicitarea scrisă către BEI (a se vedea secțiunea I.1), procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Procedura de licitație este lansată cu o „clauză suspensivă”. A se vedea detaliile din dosarul achiziției.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/08/2019