Dostawy - 401737-2022

22/07/2022    S140

Polska-Konstancin-Jeziorna: Sprzęt i aparatura elektryczna

2022/S 140-401737

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 112-316737)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
E-mail: robert.sledzik@pse.pl
Tel.: +48 223213101
Faks: +48 224681977
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pse.pl
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.pse.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy Systemów Sterowania i Nadzoru - umowa ramowa

Numer referencyjny: 2022/WNP-0169
II.1.2)Główny kod CPV
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na realizację dostaw Systemów Sterowania i Nadzoru.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 112-316737

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części I SWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII części I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu

określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI części I SWZ.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 7 300 000,00 zł.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2 ppkt 2.3. lit. a) części I SWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 2 ppkt 2.3. lit. a) części I SWZ. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia tego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części I SWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII części I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu

określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI części I SWZ.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 6 000 000,00 zł.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2 ppkt 2.3. lit. a) części I SWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 2 ppkt 2.3. lit. a) części I SWZ. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia tego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 09/09/2022
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 31/10/2022
Powinno być:
Data: 07/12/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: