Roboty budowlane - 401967-2019

27/08/2019    S164    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów

2019/S 164-401967

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 156-384257)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obozowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-161
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
E-mail: jrp@mpo.com.pl
Tel.: +48 223910215
Faks: +48 223910296

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpo.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Numer referencyjny: JRP.27.5.2019.KS
II.1.2)Główny kod CPV
45252300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Kontrakt 5 - Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m.st. w Warszawie”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384257

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

W związku z ograniczoną liczbą znaków informacje dodatkowe zostały zawarte w SIWZ (m.in 7.4.14 i 7.4.15, 7.8-7.11) dostępnym pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Powinno być:

7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

7.4.14 dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

7.4.15 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

7.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

A. Zamiast dokumentu z pkt 7.4.1 IDW – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B. Zamiast dokumentów z pkt 7.4.2-7.4.3 IDW – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt. powinny/powinien być wystawiony/(e) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C. Zamiast dokumentu z pkt 7.4.4 IDW – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt powinny/powinien być wystawiony/(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.9 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt powinny/powinien być wystawiony/(e) odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa w pkt 7.8 ppkt b) albo nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa w pkt 7.8 ppkt a i c IDW).

7.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.11 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 7.4.1 IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.8 ppkt a) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument o których mowa w niniejszym pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Numer sekcji: II.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
Powinno być:
45232451
VII.2)Inne dodatkowe informacje: