29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Roboty budowlane - 403833-2021

09/08/2021    S152

Słowacja-Želiezovce: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 152-403833

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 131-344596)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mesto Želiezovce
Krajowy numer identyfikacyjny: 00307696
Adres pocztowy: SNP
Miejscowość: Želiezovce
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Kod pocztowy: 93701
Państwo: Słowacja
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Tel.: +421 367711122 / 36905779252
Faks: +421 367713004
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zeliezovce.sk/
Adres profilu nabywcy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4363

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke

12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových

odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných

podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-344596

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Numer sekcji: II:
Część nr: II.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.1.5)
Zamiast:

6 313 111,95 EUR bez DPH

Powinno być:

6 228 641,38 EUR bez DPH

Numer sekcji: II:
Część nr: II.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6)
Zamiast:

6 313 111,95 EUR bez DPH

Powinno być:

6 228 641,38 EUR bez DPH

VII.2)Inne dodatkowe informacje: