Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 404497-2022

25/07/2022    S141

Polska-Warszawa: Usługi obsługiwania statków powietrznych

2022/S 141-404497

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 138-394630)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Logistycznych
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 37
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00–789
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl
Tel.: +48 226013973
Faks: +48 226013362
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cul.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia startów i lądowań statków powietrznych na Lotnisku Warszawa – Babice (EPBC) – służba informacji powietrznej (AFIS)

Numer referencyjny: 12/WA/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
60445000 Usługi obsługiwania statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia startów i lądowań statków powietrznych na Lotnisku Warszawa – Babice (EPBC) – służba informacji powietrznej (AFIS) przez okres 36 miesięcy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 138-394630

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: