29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 404552-2021

09/08/2021    S152

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne

2021/S 152-404552

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 122-322851)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Adres pocztowy: UL. BOROWSKA 213
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-556
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Numer referencyjny: DZP.242.238.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 zadań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 122-322851

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 56

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Data: 11.10.2021

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Powinno być:

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 11.10.2021r.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Pierwotny termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu ustalono na dzień 26.07.2021r. W dniu 21.07.2021 zostało przesłane do opublikowania i opublikowane w dniu 26.07.2021r. ogłoszenie nr 2021/S 142-377856 dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert( z dnia 26.07.2021 na dzień 10.08.2021).