Dostawy - 404552-2021

09/08/2021    S152

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne

2021/S 152-404552

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 122-322851)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Adres pocztowy: UL. BOROWSKA 213
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-556
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Numer referencyjny: DZP.242.238.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 zadań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 122-322851

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 56

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Data: 11.10.2021

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Powinno być:

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 11.10.2021r.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Pierwotny termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu ustalono na dzień 26.07.2021r. W dniu 21.07.2021 zostało przesłane do opublikowania i opublikowane w dniu 26.07.2021r. ogłoszenie nr 2021/S 142-377856 dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert( z dnia 26.07.2021 na dzień 10.08.2021).