Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 405184-2014

Afișează vizualizare compactă

28/11/2014    S230    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie restrânsă 

Finlanda-Helsinki: Prestare de servicii informatice pentru aplicaţiile informatice ale Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA), inclusiv inventarul C&L, platforma C&L, diseminare, portalul eChem, tabloul de bord al portalului şi alte sisteme informatice conexe

2014/S 230-405184

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Adresă: CP 400
Localitate: Helsinki
Cod poștal: FI-00121
Țară: Finlanda
În atenția: Jaime Martin-Granizo
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.echa.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Acces electronic la informații: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Prestare de servicii informatice pentru aplicaţiile informatice ale Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA), inclusiv inventarul C&L, platforma C&L, diseminare, portalul eChem, tabloul de bord al portalului şi alte sisteme informatice conexe.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 7: Servicii informatice și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului şi/sau sediul ECHA.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 5 200 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectul include servicii pentru sistemele informatice existente selectate, majoritatea dintre ele fiind aplicaţii JEE create special pentru ECHA, după cum urmează: servicii de dezvoltare, întreţinere şi asistenţă; creare, configurare şi gestionare de medii (în general medii de testare, preproducţie şi producţie ale ECHA) care rulează pe infrastructura TIC a ECHA; implementarea aplicaţiilor în mediile-ţintă, inclusiv mediul de producţie; gestionarea aplicaţiilor şi a mediilor lor care rulează pe infrastructura TIC pusă la dispoziţie de ECHA.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA: 5 200 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 2
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 2).
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 2).
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 1).
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 1).
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 1).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 1).
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 1).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
conform descrierii din caietul de sarcini (etapa 1).
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Caietul de sarcini (etapa 1) va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic iar candidaţilor le revine responsabilitatea de a verifica actualizările şi modificările efectuate pe parcursul perioadei de depunere a cererilor de participare.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18.11.2014