Usługi - 405200-2014

Wyświetl widok skrócony

28/11/2014    S230

Luksemburg-Luksemburg: Karty paliwowe — 06B10/2014/M003

2014/S 230-405200

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: plateau de Kirchberg, budynek im. Konrada Adenauera
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Dział Umów i Zamówień
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Faks: +352 4300-23570

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://europarl.europa.eu

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Karty paliwowe — 06B10/2014/M003
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: zakup paliwa w UE oraz w krajach sąsiednich.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Karty paliwowe umożliwiające kierowcom Parlamentu Europejskiego zakup paliwa i korzystanie z pomocniczych usług drogowych w sieci stacji paliw w całej Europie, bez konieczności bezpośredniego dokonywania płatności. Zamiast tego Parlament Europejski otrzymuje fakturę na szczeblu centralnym.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712600 Usługi tankowania pojazdów

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 132 000 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Ceny. Waga 1
2. Zagęszczenia sieci w państwach centralnych. Waga 2
3. Zasięgu geograficznego w pozostałej części Europy. Waga 3
4. Zagęszczenia sieci w pozostałej części Europy. Waga 4
5. Pomocniczych usług drogowych. Waga 5
6. Zarządzania kartami. Waga 6
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
06B10/2014/M003.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 89-154513 z dnia 8.5.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: UTA Union Tank Eckstein
Miejscowość: Düsseldorf
Państwo: Niemcy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 132 000 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Miejscowość: Luksemburg
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasburg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.11.2014