29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 405559-2019

Submission deadline has been amended by:  437271-2019
28/08/2019    S165

Polska-Katowice: Części przenośników

2019/S 165-405559

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327161483
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Karolinki 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-467
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Mieszczanin
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://efo.coig.biz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 292-10-01

Numer referencyjny: 701902877
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do przenośników zgrzebłowych Ryfama dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 1 - 39

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA E-260/846/1500/40 KPL 21571 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 30,00 szt.

2 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA E-260/846/1500/40/20 KPL WYK.06 21571/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 20,00 szt.

3 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 24.004.031.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

4 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2X30X108 Z=6/2XW190 S5271 24.001.040.004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

5 ZWROTNIA TELESKOPOWA E-260/846 WYK.03 24.025.000.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,00 szt.

6 RYNNA OTWARTA E-230/750/1500/30 S305 25.045.020.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 25,00 szt.

7 BLOK DYSTANSOWY KPL 21145 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

8 SWORZEŃ Q 50/60X136 25.030.033.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 1 200,00 szt.

9 CZŁON I ZJAZDU PRAWY E-230/850/1550 27.012.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

10 CZŁON TRASY E-295/842/1500/BP SPECJALNY I - LEWY KPL 27.101.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

11 CZŁON TRASY E-295/842/1500/BP SPECJALNY II - LEWY KPL 27.101.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

12 NAKŁADKA WEWNĘTRZNA PROWADNICY W20.009-09.002/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 690,00 szt.

13 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA PROWADNICY W20.009-09.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 240,00 szt.

14 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X75 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 300,00 szt.

15 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X95 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 750,00 szt.

16 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (NAKRĘTKA+PODKŁADKA) M36X95 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3 420,00 szt.

17 ŚLIZG KOMPLETNY NAPĘDU ZWROTNEGO WYK.01 24.045.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 7,00 szt.

18 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2XQ 34X126 Z=7 25/2XW220 24.624.000.003W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

19 CZŁON ZJAZDU I LEWY KOMPLETNY E-295/842/1500 27.152.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 1,00 szt.

20 CZŁON ZJAZDU I PRAWY KOMPLETNY WYK.02 E-295/842/1500 27.152.060.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 1,00 szt.

21 CZŁON ZJAZDU II INSPEKCYJNY LEWY KOMPLETNY E-295/842/1500 27.152.070.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 1,00 szt.

22 CZŁON ZJAZDU II INSPEKCYJNY PRAWY KOMPLETNY E-295/842/1500 WYK.02 27.152.070.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 1,00 szt.

23 ŁĄCZNIK E-255 W20.046-05.009/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850/GROT-750 954,00 szt.

24 KADŁUB NAPĘDU WYSYPOWY 24.044.010.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

25 PROWADNICA (ZASTAWKA) 1500 25.083.125.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 50,00 szt.

26 CZŁON ZAMKNIĘTY E-298/850/1500/40 KOMPLETNY 25.083.680.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 50,00 szt.

27 CZŁON INSPEKCYJNY E-298/850/1500/40 KOMPLETNY 25.083.690.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 10,00 szt.

28 ŁĄCZNIK 3000KN CZŁONU TRASY B/90-05.012/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 2 400,00 szt.

29 DRABINKA 126 22516 MATERIAŁ L20HGSNM PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 731,00 szt.

30 UCHO SPECJALNE KOMPLETNE 24518/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 120,00 szt.

31 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2XQ 34X126 Z=7 25/1XW220 24.625.000.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

32 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 S549 24.625.010.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850/35 6,00 szt.

33 PRZETYCZKA Q 20X255 25.030.034.003 WYK.01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2 070,00 szt.

34 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY LEWY KPL S/E-295/WB 25.051.850.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

35 NADSTAWKA PROWADNICY 2 KPL 25.052.347.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 50,00 szt.

36 CZŁON TRASY ZAMKNIĘTY KPL E-295/842/1500/45/BP 25.052.470.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

37 CZŁON TRASY ŁUKOWY KPL E-295/842/1500/BP 25.053.230.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

38 CZŁON TRASY INSPEKCYJNY ZJAZDU I KPL E-295/842/1500/45/BP WYK.01 27.115.030.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

39 RAMA DOŁĄCZNA Z LISTWĄ I ŁĄCZNIKIEM 3,0M R25091 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 40 - 65 pozycje od 1 do 19

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

40 WKŁADKA SPRZĘGŁA ELASTYCZNEGO 240 13.001.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,00 szt.

41 RYNNA E-180/620/1500/10 17595 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 34,00 szt.

42 RYNNA E-180/440/1500 17895/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 390,00 szt.

43 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 17212/C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 830,00 szt.

44 DRABINKA EICOTRACK PODZIAŁKA T-125 L=745/625 PWM-3451/S=22522 MATERIAŁ L20HGSNM TWARDOŚĆ MIN.300HB MASA MIN. 58KG PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1 020,00 szt.

45 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA E-260/1104/1500 KPL 25.070.710.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 5,00 szt.

46 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA E-260/1104/1500 25.070.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,00 szt.

47 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-260/1104/500 21463/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 6,00 szt.

48 CZŁON TRASY PRZEGUBOWY NISKI 22777 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 15,00 szt.

49 RYNNA INSPEKCYJNA E-260/1100/1500/40 22778-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 7,00 szt.

50 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 WZMOCNIONA 24246-02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 30,00 szt.

51 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 24246-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 30,00 szt.

52 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-230/752/1500 25053-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 8,00 szt.

53 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W01 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,00 szt.

54 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W02 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,00 szt.

55 ZASTAWKA WYMIENNA WYK.01 20298/4 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 60,00 szt.

56 ZESPÓŁ PRZESUWNY 20736 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

57 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL 22905 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 40,00 szt.

58 BĘBEN ZWROTNI 850 KPL. Q30X108 Z=5 WYK.07 23086/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 3,00 szt.

59 LISTWA ZASTAWKI 1500 23767-10/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,00 szt.

60 BRAMKA PRZED KRUSZARKĄ 24099-37.03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,00 szt.

61 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2X Q 34X126 Z=7 2XW220 WYK.03 24.650.000.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,00 szt.

62 ŁĄCZNIK CZŁONU RYNNY 4000KN 20460 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 230,00 szt.

63 DRABINKA 147 22911 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 310,00 szt.

64 NAKŁADKA WEWNĘTRZNA SK-7277 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 455,00 szt.

Zadanie nr 65 - Pozostałe części zamienne:

1 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU WYSYPOWEGO 720 R20-127B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-67B-720 4,00 szt.

2 BĘBEN ZWROTNY 3X620 R20-132RB8 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-67B-620 3,00 szt.

3 ZWROTNIA E-180/620 R20-132R PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 2,00 szt.

4 RYNNA ZAMKNIĘTA E-180/620/1500 21941 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 1,00 szt.

5 KADŁUB NAPĘDU 620 21955 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 1,00 szt.

6 RYNNA DOŁĄCZNA E-180/620 21961 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 5,00 szt.

7 KADŁUB ZWROTNI E-180 21973-1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B 1,00 szt.

8 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY WYSYPOWY E-260/846/1955/40 KPL 24360 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

9 WYRZUTNIK Q 34 K-315Z S4631 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 10,00 szt.

10 WYRZUTNIK KPL Q 34 NAPĘDU ZWROTNEGO 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 14,00 szt.

11 WYRZUTNIK Q 34 KOMPLETNY 24.007.050.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,00 szt.

12 WYRZUTNIK NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 26 24.009.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

13 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 38 24.035.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 4,00 szt.

14 WYRZUTNIK NAPĘDU WYSYPOWEGO Q 34 KPL 24.004.080.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

15 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY Q 34 24.004.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 12,00 szt.

16 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 34 K-315 S4642 24.004.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

17 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 38 24.042.080.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 4,00 szt.

18 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL Q 38 24.042.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 2,00 szt.

19 GNIAZDO LEWE MOCOWANIA DRABINKI 25.030.032.077 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 10,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 65 pozycje od 20 do 62

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

20 SWORZEŃ Q 20X272/258 25.030.034.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 120,00 szt.

21 SWORZEŃ Q 30X120 WYK.02 25.063.050.072 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 50,00 szt.

22 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X70 W20.004-09.005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

23 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X50 KL.10,9 W20.022-03.016/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

24 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X75 KL.10,9 W20.022-03.016 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

25 WKŁADKA GUMOWA W20.022-02.010/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 400,00 szt.

26 ŚLIZG PRAWY KPL NAPĘDU ZWROTNEGO 24.024.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

27 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO K-315 LEWY KPL. S4640 24.024.090.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

28 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X90 W20.022-03.016/14 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 50,00 szt.

29 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X110 KL.10,9 W20.022-03.016 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 250,00 szt.

30 ŚRUBA M30X2X150 S277 20253-002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 90,00 szt.

31 PŁYTA WYRZUTNIKA NA ŁAŃCUCH Q 30 18290=20356 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,00 szt.

32 ŚRUBA M42X3X185 KL.10,9 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 90,00 szt.

33 ŚRUBA M42X3X215 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 60,00 szt.

34 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 26 S5065 19572 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 8,00 szt.

35 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY Q 26X92 Z=7 WYK.II S4376 19611/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

36 HAMULEC ŚRUBOWY W20.054-01.03.01/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 3,00 szt.

37 WAŁ KPL S4990=S4993 18541/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

38 WYRZUTNIK 2XŁAŃCUCHOWY S4991 18420/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 GROT-750 3,00 szt.

39 PŁYTA WYRZUTNIKA S4992 W20.036-02.02/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 GROT-750 GROT-450 5,00 szt.

40 PŁYTA WYRZUTNIKA DO STACJI ZWROTNEJ S4992 W20.036-02.02/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

41 WAŁEK ZĘBATY STOŻKOWY S5124 W00.106-01.01.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

42 WAŁ WYJŚCIOWY REDUKTORA 90KW S5142 W00.106-03.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

43 WYRZUTNIK Q 30X180 S5226 W20.120-01.12/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

44 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 30 S5266 19767 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

45 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 S4679 24.004.031.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

46 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M27X2X140 S278 20143/1 W02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 84,00 szt.

47 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KPL. K-315Z S4627 24.007.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

48 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M27X2X100 S279 20143/1 W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 10,00 szt.

49 ŁĄCZNIK ZWROTNI TELESKOPOWEJ E-255 S9555 W20.046-05.009 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 110,00 szt.

50 PRZETYCZKA 20X295 WYK.15 25.030.034.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 360,00 szt.

51 OSTROGA DOŁĄCZNA ZWROTNA PRAWA 27.006.151.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

52 WAŁ BĘBNA 1XW220 S4673 24.601.001.013 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

53 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 560,00 szt.

54 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M36X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 390,00 szt.

55 ŚLIZG KOMPLETNY NAPĘDU ZWROTNEGO WYK.02 24.045.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

56 ŚLIZG LEWY 25.034.072.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,00 szt.

57 ŚLIZG PRAWY 25.034.073.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,00 szt.

58 SWORZEŃ Q 30X100 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 720,00 szt.

59 SWORZEŃ Q 30X100 WYK.01 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 900,00 szt.

60 NAKRĘTKA SPECJALNA M42X3 KL.10,9 25.062.020.100 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 46,00 szt.

61 WAŁ BĘBNA 2XW220 S4670 W20.046-01.03.05/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

62 BLOK DYSTANSOWY KPL NAPĘDU K-315 S4675 24.801.050.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 65 pozycje od 63 do 104

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

63 SWORZEŃ Q 30X98 B/90-05.011/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 610,00 szt.

64 ŚLIZG NAPROWADZAJĄCO-ZABEZPIECZENIOWY PRAWY 20052 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

65 ŚLIZG NAPROWADZAJĄCO-ZABEZPIECZENIOWY LEWY 20052 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

66 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 38 KOMPLETNA 22347/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

67 WYRZUTNIK 38 22553 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

68 PŁYTA WYRZUTNIKOWA 38 22554 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

69 NAKRĘTKA M27X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 490,00 szt.

70 NAKRĘTKA M30X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 150,00 szt.

71 PŁYTA WYRZUTNIKA 34 24.026.190.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

72 WYRZUTNIK NAPĘDU Z WYSYPEM BOCZNYM KPL Q 34 24.028.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

73 OSŁONA CZOŁOWA KPL 24.044.060.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

74 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.044.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,00 szt.

75 OSTROGA NAPĘDU ZWROTNEGO KPL 24.045.210.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

76 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.045.260.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 17,00 szt.

77 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KOMPLETNA 24.045.260.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,00 szt.

78 WYRZUTNIK Q 38 KPL 24.050.100.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

79 CZŁON TRASY ZAMKNIĘTY KPL E-295/842/1500/BP 25.052.220.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

80 SWORZEŃ Q 50X185 25.052.240.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 490,00 szt.

81 SWORZEŃ PROWADNICY Q 32X300 25.070.543.020 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 400,00 szt.

82 WYRZUTNIK W20.078-01.09 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 48,00 szt.

83 PŁYTA WYRZUTNIKA W20.078-01.10 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 48,00 szt.

84 GRZEBIEŃ WYRZUTNIKOWY 3XŁAŃCUCHOWY 720 16846B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-720 6,00 szt.

85 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M33X2 KL.10,9 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 390,00 szt.

86 ŚRUBA M20X165 KL.10,9 17173 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 20,00 szt.

87 SWORZEŃ Q 32X240 17489/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 300,00 szt.

88 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY 2X620 U20-401 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 2,00 szt.

89 PÓŁOŚ WYRZUTNIKA U20-405 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B 1,00 szt.

90 TARCZA HAMULCOWA S5116 19163 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

91 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M30X2 KL.8,8 WYK.01 S116 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 150,00 szt.

92 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M27X2 KL.10,9 WYK.08 S122 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 30,00 szt.

93 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA 2X Q 30 Z=6 K-200 S5223 19764/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

94 KOŁO ZĘBATE Z=118 M=5 S4053 19941/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

95 SWORZEŃ Q 30X77 21079-005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 100,00 szt.

96 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.1 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

97 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.2 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

98 MOST PRZESUWNY ZWROTNI 750 KPL Q 30X108/758 22850-06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 1,00 szt.

99 RYNNA KPL E-180/1500/16 25.001.061.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620/III 10,00 szt.

100 WYRZUTNIK KPL Q 30 24.088.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

101 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 30 24.088.030.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

102 USZCZELNIENIE WYSOKIE WYK.02 25.083.183.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,00 szt.

103 USZCZELNIENIE 610 KPL. WYK.11 25.083.183.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

104 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL 1X30 22601 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 6,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 65 pozycje od 105 do 126

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

105 PŁYTA WYRZUTNIKA ŁAŃCUCHOWEGO 1X30 22602 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

106 POKRYWA CZŁONÓW TRAS NISKICH 22615 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,00 szt.

107 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 34 22783 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

108 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL WYK.11 22858/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 14,00 szt.

109 BLOK DYSTANSOWY KPL 22869 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,00 szt.

110 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 30 22870 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

111 RYNNA PRZESYPOWA KPL E-260/1100/1500/40 24188-14 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,00 szt.

112 ŁĄCZNIK ZASTAWKI 95/1-0C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-260/1104 60,00 szt.

113 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO 20221 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 4,00 szt.

114 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA KPL E-230/752/1500 25053-04 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 3,00 szt.

115 ZASTAWKA RYNNY INSPEKCYJNEJ E-260 21578-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 4,00 szt.

116 MOST PRZESUWNY ZWROTNI KPL Q 30X108/846 22850-05/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,00 szt.

117 PŁYTA WYRZUTNIKA 2X30/34 KPL 23078 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,00 szt.

118 LISTWA ZASTAWKI 1500 (INSPEKCYJNA) 23767-11/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,00 szt.

119 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KPL 24099-18.07 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

120 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KPL 24099-24.01.06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

121 POKRYWA SPECJALNA PRZED KRUSZARKĄ KPL 24099-24.02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

122 ZASTAWKA WKŁADANA 950 KPL WYK.02 24617-08 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,00 szt.

123 POKRYWA SPECJALNA ZA KRUSZARKĄ KPL 24617-17 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

124 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 25.063.143.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 305,00 szt.

125 DRABINKA EICOTRACK 126MM 20905/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 1,00 szt.

126 SWORZEŃ Q 50/60X168 22938 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 350,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Nr zadania Kwota w PLN

1 86 000,00

2 55 000,00

3 11 000,00

4 17 000,00

5 56 000,00

6 38 000,00

7 13 000,00

8 12 000,00

9 33 000,00

10 17 000,00

11 17 000,00

12 11 000,00

13 29 000,00

14 11 000,00

15 19 000,00

16 49 000,00

17 11 000,00

18 54 000,00

19 12 000,00

20 12 000,00

21 12 000,00

22 12 000,00

23 32 000,00

24 16 000,00

25 78 000,00

26 523 000,00

27 110 000,00

28 143 000,00

29 191 000,00

30 60 000,00

31 79 000,00

32 41 000,00

33 11 000,00

34 14 000,00

35 18 000,00

36 44 000,00

37 11 000,00

38 32 000,00

39 27 000,00

40 12 000,00

41 16 000,00

42 156 000,00

43 18 000,00

44 271 000,00

45 24 000,00

46 40 000,00

47 27 000,00

48 201 000,00

49 48 000,00

50 12 000,00

51 11 000,00

52 14 000,00

53 13 000,00

54 13 000,00

55 17 000,00

56 17 000,00

57 16 000,00

58 50 000,00

59 10 000,00

60 15 000,00

61 45 000,00

62 29 000,00

63 305 000,00

64 11 000,00

65 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3508000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału:

— rachunek zysków i strat - za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Nr zadania Kwota w PLN

1 86 000,00

2 55 000,00

3 11 000,00

4 17 000,00

5 56 000,00

6 38 000,00

7 13 000,00

8 12 000,00

9 33 000,00

10 17 000,00

11 17 000,00

12 11 000,00

13 29 000,00

14 11 000,00

15 19 000,00

16 49 000,00

17 11 000,00

18 54 000,00

19 12 000,00

20 12 000,00

21 12 000,00

22 12 000,00

23 32 000,00

24 16 000,00

25 78 000,00

26 523 000,00

27 110 000,00

28 143 000,00

29 191 000,00

30 60 000,00

31 79 000,00

32 41 000,00

33 11 000,00

34 14 000,00

35 18 000,00

36 44 000,00

37 11 000,00

38 32 000,00

39 27 000,00

40 12 000,00

41 16 000,00

42 156 000,00

43 18 000,00

44 271 000,00

45 24 000,00

46 40 000,00

47 27 000,00

48 201 000,00

49 48 000,00

50 12 000,00

51 11 000,00

52 14 000,00

53 13 000,00

54 13 000,00

55 17 000,00

56 17 000,00

57 16 000,00

58 50 000,00

59 10 000,00

60 15 000,00

61 45 000,00

62 29 000,00

63 305 000,00

64 11 000,00

65 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3508000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

Działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn i urządzeń..

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału:

— wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2.) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp,

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 75 000,00 PLN w przypadku składania oferty na całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium dla poszczególnych zadań określono w SIWZ.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określa SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią OGÓLNEWARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów

I części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie zadań nr 1 – 64.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 004-005665
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2019