Roboty budowlane - 40792-2020

Submission deadline has been amended by:  107993-2020
28/01/2020    S19

Polska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane

2020/S 019-040792

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, Szczecin
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 914325320
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – dokończenie prac z podziałem na trzy części

Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – dokończenie prac z podziałem na trzy części:

Część I

„Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – przebudowa DK22 wraz z drogami dojazdowymi”.

Część II

„Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – przebudowa DW163 wraz z drogami dojazdowymi”.

Część III

„Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – wykonanie węzła Witankowo wraz z drogami dojazdowymi”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – przebudowa DK22 wraz z drogami dojazdowymi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

• Zdjęcie warstwy humusu grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową

• Wykonanie usunięcia kolizji UT3, UT4 z drogą dojazdową 1P - projektowanie i budowa

• Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC dn 200 mm

• Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC dn 315 mm

• Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów z rur

• Wbudowanie studni betonowych Dn 1000 mm

• Montaż włazu wraz z regulacją

• Wbudowanie wpustów ściekowych Dn 500

• Montaż wpustu wraz z regulacją

• Przebudowa sieci wodociągowej PE Dn 160 mm - projekt i wykonanie

• Frezowanie nawierzchni bitumicznej

• Rozbiórka mechaniczna istniejącej konstrukcji nawierzchni bitumicznej

• Wykonanie wykopów

• Naprawa skarp po wypłuczynach gruntem z dowozu

• Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm ≥ 2,5 MPa

• Czyszczenie rowu, dna i skarp - odmulenie, oczyszczenie

• Umocnienie dna i skarp rowu -

• Korytowanie i profilowanie podłoża

• Oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw konstrukcji niebitumicznych

• Oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw konstrukcji bitumicznych

• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

• Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm ≥1,5MPa

• Wykonanie podbudowy betonowa bez dylatacji -

• Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

• Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej

• Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

• Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego

• Ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego

• Ułożenie Warstwy ścieralnej z mieszanki SMA

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej

• Humusowanie z obsianiem trawą

• Obsianie skarp trawą w ziemi urodzajnej

• Ułożenie mieszanki o ciągłym uziarnieniu jasnej barwy

• Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego

• Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej

• Ustawienie bariery ochronnej stalowej dwustronnej

• Ustawienie krawężników betonowych ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej

• Ustawienie krawężników betonowych ulicznych wtopionych/obniżonych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej

• Przełożenie krawężników

• Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej

• Przełożenie obrzeży betonowych

• Ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji dla nawierzchni warstwy ścieralnej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 65 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – przebudowa DW163 wraz z drogami dojazdowymi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

• Wykonanie karczowania pni

• Zdjęcie warstwy humusu grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową

• Kolizja nr 3 przy DD8, pod obwodnicą pomiędzy lampami L12-L13

• Kolizja nr 4 przy DD7 w km 0+059,04, przy stacji transformatorowej,,Melioracja"

• Kolizja nr 5 - Przestawienie 15 słupów oświetleniowych wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej- Słupy L1-L16

• Kanalizacja deszczowa z rur PP Dn 200 mm

• Próba szczelności kanału deszczowego z rur PP Dn 200 mm

• Kanalizacja deszczowa z rur PE Dn 300 mm

• Próba szczelności kanału deszczowego z rur PE Dn 300 mm

• Inspekcja telewizyjna kanałów z rur PE Dn 300 mm

• Kanalizacja deszczowa z rur PE Dn 500 mm

• Próba szczelności kanału deszczowego z rur PE Dn 500 mm

• Inspekcja telewizyjna kanałów z rur PE Dn 500 mm

• Kanalizacja deszczowa z rur PE Dn 600 mm

• Próba szczelności kanału deszczowego z rur PE Dn 600 mm

• Inspekcja telewizyjna kanałów z rur PE Dn 600 mm

• Kanalizacja deszczowa z rur PE Dn 800 mm

• Próba szczelności kanału deszczowego z rur PE Dn 800 mm

• Inspekcja telewizyjna kanałów z rur PE Dn 800 mm

• Wbudowanie studni betonowych Dn 1000 mm

• Montaż włazu wraz z regulacją

• Wykonanie nadbudowy studni DN 1000 w projektowanej drodze dojazdowej DD11

• Wbudowanie studzienek ściekowych Dn 500

• Montaż wpustu wraz z regulacją

• Frezowanie nawierzchni bitumicznej

• Rozbiórka mechaniczna istniejącej konstrukcji nawierzchni bitumicznej

• Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej

• Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych

• Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą

• Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą

• Rozbiórka ogrodzenia z siatki

• Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego

• Rozbiórka chodnika z kostki kamiennej

• Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej

• Wykonanie wykopów

• Nasyp z gruntu z dokopu

• Formowanie skarp nasypów

• Formowanie i zagęszczenie górnej warstwy nasypu

• Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm ≥ 2,5 MPa

• Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm ≥ 2,5 MPa

• Umocnienie dna i skarp rowu

• Korytowanie i profilowanie podłoża

• Warstwa odsączająca z pospółki

• Oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw konstrukcji niebitumicznych

• Oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw konstrukcji bitumicznych

• Wykonanie podbudowy z kruszywa

• Podbudowa z betonu asfaltowego

• Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

• Ułożenie geosiatki kompozytowej 120kN/m- na połączeniu istniejącej nawierzchni z nową konstrukcją

• Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatką dwukierunkową Auto-Grid 30-30

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

• Warstwa ścieralna z mieszanki SMA

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

• Humusowanie z obsianiem trawą

• Wykonanie poboczy gruntowych

• Wykonanie przepustu w km 0+007,50 DD do zbiornika nr 3 z Dn 400mm

• Umocnienie wlotu brukiem

• Wykonanie przepustu w km 0+007,65 DD10 z Dn 600mm

• Wykonanie wykopu, ławy żwirowej i montaż ustroju rurowego

• Umocnienie wlotu brukiem

• Wykonanie przepustu w km 0+738,00 WCHB z Dn 800mm

• Umocnienie wlotu brukiem

• Wykonanie przepustu w km 0+014,23 DD10 z Dn 800mm

• Wykonanie wykopu, ławy żwirowej i montaż ustroju rurowego

• Umocnienie wlotu brukiem

• Wykonanie przepustu w km 0+055,16 WKC, WKD z Dn 1000

• Wykonanie wykopu, ławy żwirowej i montaż ustroju rurowego

• Umocnienie wlotu brukiem

• Bariera ochronne stalowa jednostronna

• Ogrodzenie z siatki stalowej

• Brama przesuwna szerokości 7,0 m

• Wykonanie i montaż ekranu akustycznego transparentnego

• Wykonanie i montaż ekranu akustycznego pochłaniającego

• Krawężniki

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji dla nawierzchni warstwy ścieralnej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 – wykonanie węzła Witankowo wraz z drogami dojazdowymi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

• Zdjęcie warstwy humusu grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową

• Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC dn 200 mm

• Próba szczelności kanału deszczowego z rur PVC Dn 200 mm

• Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC dn 315 mm

• Próba szczelności kanału deszczowego z rur PVC Dn 315 mm

• Inspekcja telewizyjna kanałów z rur PVC Dn 315 mm

• Wbudowanie studni betonowych Dn 1000 mm

• Montaż włazu wraz z regulacją

• Wbudowanie wpustów ściekowych Dn 500

• Montaż wpustu wraz z regulacją

• Frezowanie nawierzchni bitumicznej

• Rozbiórka mechaniczna istniejącej konstrukcji nawierzchni bitumicznej

• Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego

• Wykonanie wykopów

• Nasyp z gruntu z dokopu

• Formowanie skarp nasypów

• Zabezpieczenie antyerozyjne powierzchni skarpy poprzez gwożdziowanie

• Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm ≥ 2,5 MPa

• Umocnienie dna i skarp rowu -

• Wykonanie korytowania i profilowania podłoża

• Oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw konstrukcji niebitumicznych

• Oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw konstrukcji bitumicznych

• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

• Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego - Rm ≥1,5MPa

• Wykonanie podbudowy betonowej

• Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

• Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

• Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej

• Spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej

• Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

• Ułożenie geosiatki kompozytowej 120kN/m- na połączeniu istniejącej nawierzchni z nową konstrukcją

• Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

• Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem

• Ułożenie nawierzchnia z destruktu asfaltowego

• Ułożenie warstwy ścieralnej

• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej

• Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej

• Humusowanie z obsianiem trawą

• Usunięcie chwastów i obsianie skarp trawą w ziemi urodzajnej

• Ułożenie mieszanki o ciągłym uziarnieniu jasnej barwy

• Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

• Wykonanie i montaż ekranu akustycznego pochłaniającego

• Ustawienie krawężnika betonowego drogowego na ławie betonowej

• Ustawienie krawężnika betonowego drogowego wtopionego na ławie betonowej

• Przełożenie krawężników

• Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej

• Przełożenie obrzeży betonowych

• Wykonanie ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych

• Wykonanie ścieku typu korytkowego

• Ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych

• Wykonanie trawników

• Montaż i stawianie kompletnego słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego

• Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

• Ułożenie rur osłonowych PCV

• Układanie kabla NN

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość okresu gwarancji dla nawierzchni warstwy ścieralnej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań o określonych poniżej parametrach.

2) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawcy:

Wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

2 zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o wartości robót co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto każde.

2. Osób:

1) Kierownik Budowy – wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 5 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. G o wartości robót co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto każde,

Na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy

Lub

Kierownika Robót Drogowych

Lub

Kierownika Robót Mostowych

Lub

Inżyniera Kontraktu

Lub

Inżyniera Rezydenta

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy na więcej niż jedną część zamówienia.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 10:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–4 oraz 8 ustawy Pzp.

10.Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały

ukończone w terminie nie dłuższym niż:

— dla części 1 – 120 dni od daty zawarcia umowy,

— dla części 2 – 150 dni od daty zawarcia umowy,

— dla części 3 – 120 dni od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

11. Zamawiający, przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jegowniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2020