Usługi - 408209-2015

Wyświetl widok skrócony

19/11/2015    S224

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2015/S 224-408209

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Transportu
Osoba do kontaktów: Przemysław Raszewski
E-mail: przemyslaw.raszewski@umww.pl
Tel.: +48 616267013
Faks: +48 616267001

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.umww.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z modernizacją autobusu szynowego typu 218Ma serii SA132.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Wielkopolskie Poznań.

Kod NUTS PL415 Miasto Poznań

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) z wyłączeniem naprawy silników spalinowych i skrzyń biegów, wraz z modernizacją autobusu szynowego typu 218Ma o oznaczeniu kolejowym SA132-013, stanowiącego własność Województwa Wielkopolskiego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 390 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienie uzupełniające.
Zgodnie z powyższym Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
a) od udzielenia zamówienia podstawowego nie minęły więcej niż 3 lata;
b) zamówienia uzupełniające stanowią nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego;
c) zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,d) zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego;
e) zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego;
f) zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 5 grudnia 2014 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pn.: „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z modernizacją trzech autobusów szynowych typu 218Ma serii SA132” poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2014/S 238–419414 z 10 grudnia 2014 r. W treści wyżej wymienionego ogłoszenia Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosiła 9 300 000 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych). Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Zygmunta Augusta 11, za cenę 11 402 100 PLN. Wobec powyższego w dniu 2 marca 2015 r. podpisano umowę z ww. Wykonawcą.Zamówienie uzupełniające będzie powtórzeniem zamówienia podstawowego, a ponadto zgodne będzie z jego zakresem i przedmiotem. Wobec powyższego Zamawiający uznał, że zaszły łącznie wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DT-II.272.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z modernizacją autobusu szynowego typu 218Ma serii SA132
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 100 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 169 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.11.2015