Usługi - 408267-2015

19/11/2015    S224    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2015/S 224-408267

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
Osoba do kontaktów: Marzenna Niecikowska
02-660 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225493727
E-mail: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Faks: +48 225493737

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgnmokotow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren ZGN Mokotów m.st. Warszawy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Zamówienie składa się z III części. Część I – DOM Służewiec, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, Część II – DOM Wierzbno, Część III – DOM Konduktorska, DOM – Polkowska. W ramach każdej z części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie w ruchu instalacji sanitarnej w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych i w lokalach oświaty będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska” poprzez:
1.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią,
1.2. wykonywanie bieżącej konserwacji i prac naprawczych instalacji i urządzeń sanitarnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta, lokali gminnych, o ile prace w nich zostaną zlecone przez Zamawiającego, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urządzeń technicznych, a nie będących w eksploatacji MPWiK, związanych z budynkami miasta t.j.: studzienka wodomierzowa, wpust podwórzowy, przewody zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
1.3. wykonywanie prac w branży sanitarnej w lokalach gminnych, o ile zostaną one zlecone,
1.4. zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości do DOM w zakresie instalacji sanitarnej, o której mowa w pkt 3.1,
1.5. prace, o których mowa w pkt 3.1.2 i 3.1.3, 3.2 wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania. Prawidłowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację prac, o których mowa w pkt 3.1.2 i 3.1.3 wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora DOM kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary prac oraz wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys powykonawczy, sporządzony w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN stanowiących Rozdział V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w tym wydawnictwie brak jest nakładów dla danej pracy stosowane będą.. katalogi nakładów rzeczowych (KNR) wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa lub WACETOB Jeżeli brak jest w/w nakładów wykonywanych prac w powyższych katalogach, dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających rzeczywisty czas wykonania danych prac, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny każdego z materiałów – bez kosztów zakupu – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny te nie mogą być wyższe niż 120 % minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu, podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujących dla kwartału, w którym będą zlecane prace.
W przypadkach gdy dany materiał nie występuje we wcześniej przywołanym dokumencie, dopuszcza się ceny na dany materiał po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podjęciem prac lub zakupem materiału. Ceny pracy sprzętu na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym prace były zlecane.
Prace polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt 3.1.1 niniejszej specyfikacji rozliczane będą w sposób opisany powyżej, z tym że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robót, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktury za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
2. W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jak również w ramach kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia Zamawiający może zlecić prace pozostające w związku z przedmiotem zamówienia, które z racji wartości nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. nie przekraczają kwoty 30 000 EUR, a dotyczą między innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich przypadkach zastosowanie będą miały zapisy pkt 3.1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Usługi, o których mowa w pkt 3.1.1–3.1.3 i 3.2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszą się do:
3.1. instalacji wodociągowej – od wodomierza w budynku lub studzience wodomierzowej do punktów czerpalnych, z punktami czerpalnymi ogólnego użytku włącznie,
3.2. instalacji kanalizacyjnej – od pierwszej studzienki na odpływie licząc od budynku do syfonów przy odbiornikach z wywiewami wentylacyjnymi pionów włącznie oraz odwodnieniami węzłów cieplnych, kotłowni i hydroforni,
3.3. instalacji deszczowej – od pierwszej studzienki odpływowej licząc od kanału miejskiego do końca rury żeliwnej (lub z innego materiału) ze skrzynka rewizyjną włącznie, wpustami deszczowymi i studzienkami rewizyjnymi,
3.4. instalacji c.o. – od zaworów odcinających instalację technologiczną kotłowni lub węzła cieplnego po stronie instalacji wewnętrznej do grzejników włącznie,
3.5. instalacji c.c.w. – od zaworów odcinających instalację technologiczną kotłowni lub węzła cieplnego po stronie instalacji wewnętrznej do punktów czerpalnych, z punktami czerpalnymi w pomieszczeniach użytku wspólnego włącznie; instalacji c.w. miejscowej – od urządzenia podgrzewającego wodę – gazowego lub elektrycznego – do punktów czerpalnych,
3.6. węzłów cieplnych – za węzeł cieplny przyjmuje się całość instalacji i urządzeń, z wyłączeniem części budowlanej i elektrycznej, służących do przetworzenia i podania czynnika grzejnego dla potrzeb c.o. i c.c.w.; za początek instalacji technologicznej przyjmuje się zawory na przyłączu cieplnym i zaworu zasilenia w zimną wodę, za wodomierzem,. do zaworów odcinających instalacje wewnętrzne c.o i c.w.,
3.7. kotłowni gazowej – za kotłownię gazową przyjmuje się całość instalacji urządzeń z wyłączeniem części budowlanej i elektrycznej oraz samego kotła – służących do wytwarzania, przetworzenia i podania czynnika grzejnego dla potrzeb c.o. i c.c.w., za początek instalacji technologicznej kotłowni przyjmuje się instalacje od zaworu przyłącza gazowego i zaworu zasilenia w zimną wodę. za wodomierzem do zaworów odcinających instalacje wewnętrzne c.o. i c.c.w.,
3.8. kotłowni węglowej – za kotłownię węglową przyjmuje się całość instalacji i urządzeń z wyłączeniem części budowlanej i elektrycznej, służących do wytworzenia ,przetworzenia i podania czynnika grzejnego dla potrzeb c.o.za instalację technologiczną przyjmuje się całość instalacji i urządzeń, ,z wyłączeniem części budowlanej i elektrycznej, z kotłem węglowym włącznie, do zaworów odcinających instalację wewnętrzną c.o.
3.9. hydroforni – za instalację hydroforni przyjmuje się instalację technologiczną i urządzenia od zaworów na dopływie za wodomierzem do zaworów odcinających instalację wewnętrzną budynku z wyłączeniem części budowlanej i elektrycznej,
3.10.instalacji gazowej – od kurka głównego na przyłączu do odbiorników, z odbiornikami w pomieszczeniach użytku wspólnego włącznie,
3.11.instalacji wentylacji mechanicznej – za instalacje wentylacji mechanicznej przyjmuje się całość instalacji i urządzeń służąca do wymiany powietrza w garażach.
Z tym, że dla lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych czynności
opisane w pkt. 3.1.1–3.1.4, 3.2, 3.8.4 i 3.8.5 odnoszą się do:
3.12. instalacja wodociągowa – od zaworów odcinających wodę do lokali przy pionie do punktów czerpalnych,
3.13. instalacja kanalizacyjna – od odnogi na pionie do syfonów przy odbiornikach.
3.14. instalacja gazowa – od kurka przy gazomierzu lokalowym do odbiorników.
3.15. instalacja c.o. – w obrębie lokalu gminnego w zależności od uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej określającej części wspólne.
4. Wykazy budynków gminnych oraz budynków Wspólnot Mieszkaniowych z lokalami gminnymi i lokali oświaty w których realizowane będą zamówienia stanowią Rozdział IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykazy budynków, o których mowa wyżej mogą ulec zmianie poprzez jednostronną czynność Zamawiającego.
5. W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jak również w ramach kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia Zamawiający może zlecić prace pozostające w związku z przedmiotem zamówienia, które z racji wartości nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych. W takich przypadkach zastosowanie będą miały zapisy pkt 3.1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 3 i 4 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Czynności, o których mowa w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 niniejszej specyfikacji mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób zapewniający kulturalną obsługę najemców.
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym:
7.1.1. powierzenia Podwykonawcy wykonania części lub całości przedmiotu zamówienia lub zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z Podwykonawcą, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
7.1.2. w przypadku zaistnienia konieczności wykonania usług, które nie zostały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość usług dodatkowych nie może przekroczyć 50 % wartości realizowanego zamówienia.
7.1.3. ograniczenia środków budżetowych na realizację zamówienia;
7.1.4. zmiany zakresu rzeczowego i finansowego;
7.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu zamówienia;
7.1.6.zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonych Podwykonawcom;
7.1.7.zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych;
7.1.8. zmiany wykazu budynków stanowiącego Rozdział IV SIWZ;
7.1.9. zmiany lub uzupełnienia o nowe pozycje Norm Zakładowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, które stanowią Rozdział V SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
8.1. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 100 000 PLN, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia;
8.2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 21 specyfikacji;
8.3. udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie usługi na czas minimum 36 miesięcy od daty odbioru. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
8.4. zgłaszania się w okresie obowiązywania umowy, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, w dni robocze dwa razy dziennie w godzinach ustalonych z kierownikiem DOM do DOM w celu pobierania zleceń;
8.5. pełnienia całodobowo usług pogotowia i dyżuru pod stacjonarnym numerem telefonu, na który będą mogły być całodobowo zgłaszane przestoje i usterki sanitarne w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania;
8.6. popisania umów na świadczenie usług konserwacyjnych zgodnych w zakresie określonym w pkt od 3.1 do 3.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na warunkach określonych w złożonej i przyjętej ofercie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (które wyrażą na to zgodę) wyszczególnionych w Rozdziale IV B specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
8.6.1. warunki gwarancji i wykonania zamówienia w budynkach i lokalach Wspólnot Mieszkaniowych będą zgodne z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
8.6.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktur za prace wykonane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, o których mowa w pkt 3.6 niniejszej specyfikacji, podmiotom, na rzecz których prace będzie wykonywał.
9. Zaoferowana przez Wykonawcę we – Wzorze Formularza Oferty – maksymalna stawka robocizny kosztorysowej nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. „Sekocenbud” BCR z II kwartału 2015 i wynosząca dla robót sanitarnych: R netto = 17,66 PLN i R brutto = 30,57 PLN. Stawka robocizny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki robocizny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.
10. Zaoferowany przez Wykonawcę we – Wzorze Formularza Oferty – wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni warszawski określony w wyd. „Sekocenbud” BCR z II kwartału 2015 i wynoszący dla materiałów sanitarnych Wkz = 6,3 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. Klasyfikacja wg CPV – opis według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.
13. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, na czas obowiązywania umów, które zostaną zawarte dla każdej części w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, istnieje możliwość wynajęcia od zamawiającego pomieszczeń na zaplecze techniczne po stawkach strefowych na zasadach przyjętych przez m.st. Warszawę ZGN w Dzielnicy Mokotów tj.:
13.1. Część 1: DOM „Służewiec” : aktualnie brak pomieszczeń,
DOM „Wiśniowa” : aktualnie brak pomieszczeń,

DOM „Madalińskiego” : dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Wiśniowej 35 w piwnicy w budynku: pierwsze o pow. 8,99 m², wyposażone w inst. elektryczną z używalnością w.c, wody – czynsz za 1 m² zgodnie z aktualnie obowiązującym w ZGM Mokotów, drugie o pow. 7,96 m² wyposażone w inst. elektryczną, c.o. z używalnością w.c, wody – czynsz za 1 m² zgodnie z aktualnie obowiązującym w ZGM Mokotów.,

13.2. Część 2: DOM „Wierzbno” : aktualnie brak pomieszczeń,
13.3. Część 3: DOM „Konduktorska” : pomieszczenia wyposażone w instalację elektryczną przy ul. Konduktorskiej 12, dwie wiaty blaszane: jedna o pow. 42,63 m² – czynsz za 1 m² zgodnie z aktualnie obowiązującym w ZGM Mokotów, druga o powierzchni 23,43 m² – czynsz za 1 m² zgodnie z aktualnie obowiązującym w ZGM Mokotów,

DOM „Polkowska”: – garaż murowany o powierzchni 41,94 m² wyposażony w energię elektryczną – czynsz za 1 m² zgodnie z aktualnie obowiązującym w ZGM Mokotów, garaż murowany o powierzchni 14,21 m² wyposażony w energię elektryczną – czynsz za 1 m² zgodnie z aktualnie obowiązującym w ZGM Mokotów, 1 wiata na podwórku – elektryczność – 49,00 m² – czynsz za 1 m² zgodnie z aktualnie obowiązującym w ZGM Mokotów. Istnieje możliwość korzystania ze wspólnego w.c. w budynku biurowym DOM „Polkowska”.

Stawki czynszu mogą ulec zmianie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 50700000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 846 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena stawka robocizny kosztorysowej Rbrutto z VAT. Waga 95
2. Zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów zakupu materiałów Wkz. Waga 4
3. Wydłużenie terminu płatności faktury. Waga 1
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TZ/IV/5/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 149-275848 z dnia 5.8.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”. Część nr: 1 - Nazwa: Część I – DOM Służewiec, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AND-PLUS Andrzej Pawlak
Połczyńska 21A
01-377 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 388 889,26 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 420 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”. Część nr: 2 - Nazwa: Część II – DOM Wierzbno
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AND–PLUS Andrzej Pawlak
Połczyńska 21 A
01-377 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 200 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 216 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”. Część nr: 3 - Nazwa: Część III – DOM Konduktorska, DOM Polkowska
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Instalatorstwo Sanitarne Wod.-Kan. C.O. i Gaz Usługi Ogólnobudowlane i Elektryczne Bartłomiej Sasim
Przejazdowa 4
05-805 Otrębusy
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 194 444,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 210 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587777

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.11.2015