Dostawy - 408604-2019

30/08/2019    S167

Polska-Malbork: Różne produkty lecznicze

2019/S 167-408604

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 143-351467)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 105/106
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Sulikowska
E-mail: a.sulikowska@pcz.net.pl
Tel.: +48 556460204
Faks: +48 556460235/325
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pcz.net.pl
Adres profilu nabywcy: www.pcz.net.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Numer referencyjny: PCZ.ZP.17/19
II.1.2)Główny kod CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych, zgodnie z załącznikiem asortymentowo-cenowym nr 2 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą prawo farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 roku (Dz.U. 2019.499 t.j. ze zm.) i z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 143-351467

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: