Usługi - 409973-2019

02/09/2019    S168    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Organizacja szkoleń dotyczących praw konsumentów dla małych i średnich przedsiębiorstw

2019/S 168-409973

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Adres pocztowy: Office MO59 04/21
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5255
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja szkoleń dotyczących praw konsumentów dla małych i średnich przedsiębiorstw

Numer referencyjny: JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
II.1.2)Główny kod CPV
80500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zamówienia jest kontynuacja zadań związanych z opracowaniem i organizacją szkoleń dotyczących praw konsumentów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nadrzędny cel projektu, przeszkolenie MŚP, zostanie osiągnięty dzięki złożonemu podejściu. Jeden „główny trener” z każdego państwa członkowskiego, wybrany ze względu na posiadaną wiedzę w dziedzinie prawa ochrony konsumentów i doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych, przeszkoli „trenerów lokalnych” (tj. przedstawicieli MŚP). Trenerzy lokalni przeprowadzą następnie szkolenia w MŚP. Materiały szkoleniowe będą dostępne w internecie na stronie „Consumer Law Ready” (5 modułów na temat głównych obowiązków handlowców, wynikających z prawa ochrony konsumentów, dostosowanych do krajowych zasad państw członkowskich oraz podręcznik szkoleniowy). MŚP mogą zadawać pytania i przeglądać najczęściej zadawane pytania. Uczestnicy szkoleń mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa po pomyślnym przejściu testu internetowego.

W niniejszym projekcie szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa typu start-up, mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa oraz powiązane istniejące usługi wsparcia i ofertę szkoleniową.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca będzie realizował zadania, o których mowa poniżej, w ramach istniejących struktur i na podstawie gotowych materiałów w dziedzinie prawa ochrony konsumentów, mając na uwadze 4 następujące cele:

— opracowanie strategii w celu zaproponowania szkoleń internetowych dla MŚP dotyczących umów konsumenckich i praw w handlu, poprzez pośredników, takich jak stowarzyszenia przedsiębiorców i konsumentów. W ramach strategii powstanie plan komunikacji (na podstawie gruntowej analizy), wskazujący i wykorzystujący najlepsze kanały (offline i online), którymi można dostarczać tego typu informacje unijnym przedsiębiorstwom. Plan będzie obejmował instrumenty ułatwiające wymianę dobrych praktyk między pośrednikami. Plan komunikacji, a w szczególności plan działań promocyjnych, będzie regularnie sprawdzany w celu osiągnięcia jak największej możliwej skuteczności,

— regularna aktualizacja udostępnianych w internecie materiałów, w tym 5 modułów szkoleniowych dla MŚP, dotyczących umów konsumenckich w Unii Europejskiej i praw w handlu. Moduły w zwięzły sposób podsumują kluczowe informacje na temat prawa ochrony konsumentów mających związek z MŚP, dostarczając przykładów ze wszystkich państw członkowskich. Informacje te zostaną przedstawione we wszystkich językach państw członkowskich UE. Będą one wykorzystywane w szkoleniach prowadzonych przez głównych i lokalnych trenerów. Obecne moduły zostaną uaktualnione zgodnie z ostatnimi oraz nadchodzącymi zmianami w prawodawstwie,

— bezpłatne udostępnianie modułów szkoleniowych i powiązanych materiałów oraz udzielanie wsparcia w organizacji szkoleń i oferowaniu ich przedsiębiorstwom na rzecz stowarzyszeń konsumenckich i innych zainteresowanych stron, które mogą przeprowadzić takie szkolenia oraz przeszkolić trenerów dla przedsiębiorstw. Pośrednicy będą zachęcani do korzystania z modułów w celu oferowania MŚP programów szkoleniowych dotyczących ich obowiązków,

— pod koniec trwania umowy zorganizowanie konferencji, w której wezmą udział wszystkie zainteresowane strony, w tym stowarzyszenia konsumenckie i stowarzyszenia przedsiębiorców, grupy start-upów, prawnicy praktycy i organy krajowe. Celem konferencji będzie poznanie różnych opinii oraz upowszechnienie zadań wykonanych w ramach projektu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa może zostać odnowiona jeden raz, na okres 18 miesięcy, wyłącznie przed zapłatą ostatniej części należności i za wyraźną pisemną zgodą stron.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program na rzecz Konsumentów

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dotyczy oferentów brytyjskich:

należy mieć świadomość, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE brytyjscy kandydaci i oferenci będą podlegać zasadom dostępu do unijnych procedur udzielania zamówień podmiotom gospodarczym w państwach trzecich w zależności od wyniku negocjacji. Jeżeli taki dostęp nie zostanie przewidziany w obowiązujących przepisach prawnych, kandydaci lub oferenci ze Zjednoczonego Królestwa mogą zostać wykluczeni z udziału w procedurze przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019