Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 410212-2021

11/08/2021    S154

Hrvatska-Novi Vinodolski: Objekti za obradu otpadnih voda

2021/S 154-410212

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 122-324466)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36612651354
Poštanska adresa: DUBROVA 22
Mjesto: Novi Vinodolski
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51250
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Malinar
E-pošta: maja.malinar@viozcv.hr
Telefon: +385 51403554 / +385 958171495
Telefaks: +385 51403530
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://viozcv.hr
Adresa profila kupca: www.viozcv.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PUŠTANJE U RAD UPOV-a, POSTROJENJA ZA SUŠENJE MULJA I GLAVNIH TRANSPORTNIH CRPNIH STANICA - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE

Referentni broj: VV 4.1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232421 Objekti za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

DON 11.

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku za:

• Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, kapacitete 12.000 ES i postrojenja za sušenje mulja

• Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Crikvenica, kapacitete 31.500 ES

• Rekonstrukciju 40 m vodoopskrbnog sustava, izgradnju 382 m transportnog sustava otpadnih voda, izgradnju 245 m novog sustava odvodnje te rekonstrukciju 74 m postojećeg sustava odvodnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/08/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 122-324466

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 13/08/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 24/08/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 13/08/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 24/08/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: