Dostawy - 410519-2021

11/08/2021    S154

Tanzania-Dar es Salaam: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

2021/S 154-410519

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enabel
Krajowy numer identyfikacyjny: 0264.814.354_20100
Adres pocztowy: 14/15 Masaki, Haile Selassie Road, Oasis Office Park, 4th Floor
Miejscowość: Dar es Salaam
Kod NUTS: TZ Tanzania
Kod pocztowy: P.O Box 23209
Państwo: Tanzania
Osoba do kontaktów: Constantin Naloyarè HIEN
E-mail: constantin.hien@enabel.be
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.enabel.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419661
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419661
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Coopération au développement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Marché public de fournitures pour "tuyaux, valves et système de pompe solaire"

Numer referencyjny: Enabel-TAN 147-F02_0
II.1.2)Główny kod CPV
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Le marché public de fournitures consiste en la fourniture de tuyaux, de vannes, de pompes et de systèmes d'énergie solaire.

Les détails sont fournis dans les spécifications techniques.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Achat de tuyaux et de valves pour Nyakayenzi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TZ Tanzania
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nyakayenzi RUWASA District Office

II.2.4)Opis zamówienia:

Achat de tuyaux et de valves pour Nyakayenzi

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Achat de tuyaux et de vannes pour Kazuga

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TZ Tanzania
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kasuga RUWASA District Office

II.2.4)Opis zamówienia:

Achat de tuyaux et de vannes pour Kazuga

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompe et système d'énergie solaire pour Kakonko

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TZ Tanzania
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kakonko District Water tank site

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompe et système d'énergie solaire pour Kakonko

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Le soumissionnaire doit fournir dans son offre la liste des principales fournitures similaires (min. 3) livrées au cours des 3 dernières années (dont au moins une livraison similaire min. 25.000 euros) pour chaque lot, y compris le montant concerné et les dates correspondantes, ainsi que les organismes publics ou privés pour le compte desquels elles ont été effectuées, démontrant que le soumissionnaire a une expérience dans la livraison de ces fournitures.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimum 3 fournitures principales similaires livrées au cours des 3 dernières années (dont au moins une livraison similaire de 25.000 euros minimum) pour chaque lot.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Francuski, Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 16:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Conseil d'Etat
Adres pocztowy: Rue de la Science 33
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Conseil d'Etat
Adres pocztowy: Rue de la Science 33
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2021