Servicii - 410764-2017

18/10/2017    S200

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Manager de proiect de construcții pentru noul proiect de construcții pentru Banca Europeană de Investiții (BEI) în Luxemburg-Kirchberg

2017/S 200-410764

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Lionel Zenner/Georgi Grancharov
E-mail: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2902
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Manager de proiect de construcții pentru noul proiect de construcții pentru Banca Europeană de Investiții (BEI) în Luxemburg-Kirchberg.

Număr de referinţă: LZ-1420.
II.1.2)Cod CPV principal
71541000 Servicii de gestionare a proiectelor de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Misiunea managerului de proiect de construcții se înscrie în cadrul construcției unei noi clădiri administrative pentru Banca Europeană de Investiții în Luxembourg-Kirchberg. Managerul proiectului de construcții va fi responsabil pentru gestionarea noului proiect de construcții astfel încât proiectul clădirii și lucrările să fie realizate în conformitate cu obiectivele BEI cu privire la calitate, costuri și termen-limită. Misiunea include gestionarea generală a proiectului, revizuirea tehnică și supravegherea șantierului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Misiunea managerului proiectului de construcții se înscrie în cadrul construcției unei noi clădiri administrative pentru Banca Europeană de Investiții în Luxembourg-Kirchberg (proiect de construcții nou). Managerul proiectului de construcții va fi responsabil pentru gestionarea noului proiect de construcții astfel încât proiectul clădirii și lucrările să fie realizate în conformitate cu obiectivele BEI cu privire la calitate, costuri și termen-limită.

Progresul proiectului:

Proiectul a fost deja dezvoltat de un arhitect și ingineri responsabili cu proiectarea până la un stadiu de proiect dezvoltat, inclusiv documentația pentru cererile de autorizare. O nouă echipă de proiectare (echipa proiectului de execuție), care să preia proiectul în stadiul de proiect dezvoltat, va fi desemnată în paralel cu noul manager al proiectului de construcții.

Următoarele sarcini și activități principale ale managerului proiectului de construcții fac parte integrantă din misiunea de gestionare a noului proiect de construcții sub supravegherea administrației BEI:

— coordonarea generală a noului proiect de construcții și a tuturor părților sale interesate;

— gestionarea costurilor;

— gestionarea timpului și a metodelor;

— gestionarea riscurilor;

— managementul calității;

— gestionarea documentației;

— gestionarea sistemului de informații pentru gestionarea proiectelor (sistem de gestionare electronică a datelor);

— gestionarea modelării informațiilor legate de construcții;

— gestionarea proiectului;

— gestionarea modificării domeniului de aplicare;

— gestionarea achizițiilor;

— gestionarea contractului;

— gestionarea reclamațiilor;

— gestionarea construcției;

— supravegherea executării lucrărilor;

— gestionarea defectelor;

— gestionarea dării în folosință;

— revizuirea tehnică a proiectului livrat de echipa proiectului de execuție.

Managerul proiectului de construcții va avea responsabilitate finală pentru totalitatea activităților de monitorizare a proiectului și de gestionare a lucrărilor sau serviciilor pe care le derulează sau coordonează. Prin urmare, acesta nu se va limita la simpla coordonare a consultanților noului proiect de construcții desemnați de BEI, ci trebuie să gestioneze și să desfășoare activități analitice critice și de sinteză efective.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 14/03/2018
Încheiere: 29/03/2023
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 142-291422
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/12/2017
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/12/2017
Ora locală: 14:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/10/2017