Usługi - 413240-2018

22/09/2018    S183

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania na rzecz Frontexu

2018/S 183-413240

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4052
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania na rzecz Frontexu

Numer referencyjny: Frontex/OP/822/2018/KM
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

świadczenie usług sprzątania w siedzibie Frontexu w Warszawie, Polska.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

świadczenie usług sprzątania w siedzibie Frontexu w Warszawie, Polska.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

okres trwania umowy wynosi 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 3 razy na tych samych warunkach, każdorazowo o kolejne 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Oferent musi wykazać, że jest uprawniony do wykonania zamówienia zgodnie z prawem krajowym, przedstawiając dowód potwierdzający, że oferent ma formę ustanowionego podmiotu prawnego oraz jest wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferenci muszą przedstawić następujące dowody potwierdzające ich zdolność ekonomiczną i finansową do zapewnienia ciągłości wykonania zadań na satysfakcjonującym poziomie w całym przewidzianym okresie realizacji zamówienia:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) rachunek zysków i strat oraz bilanse za ostatnie 3 lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, jeśli ogłoszenie rachunku zysków i strat oraz bilansu jest wymagane przez prawo spółek kraju w którym oferent ma siedzibę; rachunek zysków i strat oraz bilanse muszą potwierdzać dobrą kondycję finansową oferenta, wystarczającą do wypełnienia zobowiązań związanych z niniejszą umową ramową;

b) oświadczenie o całkowitym obrocie przedsiębiorstwa za ostatnie 3 lata, za które zamknięto księgi rachunkowe (informacje należy podać oddzielnie dla każdego roku); średni roczny obrót za ostatnie 3 lata musi przekraczać 600000 EUR.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. oferent musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu podobnych usług, tj. usług sprzątania;

B. oferent musi udowodnić i wykazać, że jego odpowiedni personel posiada zdolności i umiejętności techniczne do świadczenia wszystkich usług wymaganych w ramach przyszłej umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A. oferent musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu podobnych usług, tj. usług sprzątania;

Na potwierdzenie należy przedstawić:

— portfolio zamówień przedsiębiorstwa potwierdzające doświadczenie oferenta,

— wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, które odpowiadają usługom przewidzianym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, ze wskazaniem odbiorców, wartości, zakresu i złożoności; przynajmniej 1 zamówienie musi mieć średnią roczną wartość co najmniej 200 000 EUR,

— co najmniej 3 listy referencyjne od określonych powyżej odbiorców potwierdzających dobrą jakość świadczonych usług; wiadomości poczty elektronicznej i oświadczenia własne oferentów nie będą akceptowane;

B. oferent musi udowodnić i wykazać, że jego odpowiedni personel posiada zdolności i umiejętności techniczne do świadczenia wszystkich usług wymaganych w ramach przyszłej umowy.

Na dowód spełnienia wyżej wymienionych kryteriów dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych należy przedstawić następujące dokumenty lub informacje:

— przegląd zasobów technicznych i ludzkich przedsiębiorstwa potwierdzający zdolność oferenta do wykonania zamówienia,

— pełny życiorys lub życiorysy kierownika (krótkie noty informacyjne nie zostaną przyjęte) – ze wskazaniem poziomu znajomości języka angielskiego oraz kwalifikacji zawodowych do świadczenia usług.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2018
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2018