Servicii - 414643-2016

25/11/2016    S228

Luxemburg-Luxemburg: Coordonare în materie de sănătate și securitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/S 228-414643

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Anna Malafronte
E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-3528
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Coordonare în materie de sănătate și securitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Număr de referinţă: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)Cod CPV principal
79417000 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24.6.1992 și cu Regulamentul Marelui Ducat din 27.6.2008 privind implementarea cerințelor minime în materie de sănătate și securitate pentru șantiere temporare sau mobile, precum și cu orice text subsecvent sau care rezultă din acesta, intenționează să alcătuiască o echipă de coordonatori în materie de sănătate și securitate pentru toate lucrările executate în clădirile sale și enumerate în anexa I la Regulamentul Marelui Ducat menționat anterior.

Această echipă va include coordonatorii în materie de sănătate și securitate autorizați de ministru pentru șantierele de nivel C, în conformitate cu Regulamentul Marelui Ducat din 9.6.2006.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Coordonare în materie de sănătate și securitate în clădirile ocupate sau care urmează să fie ocupate de CJUE (a se vedea detaliile din caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Prestarea serviciilor este rezervată persoanelor fizice care dețin o autorizație ministerială pentru exercitarea rolului de coordonator în materie de sănătate și securitate de nivel C în Luxemburg, în conformitate cu Regulamentul Marelui Ducat din 9.6.2006.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/01/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/01/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoană autorizată: da, 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Ofertele trebuie depuse exclusiv pe suport de hârtie. Ofertanții trebuie să consulte invitația la licitație publicată pe site-ul Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru procedurile practice de depunere a unei oferte.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la data la care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/11/2016