Dostawy - 414644-2016

25/11/2016    S228

Belgia-Bruksela: Dostawa profesjonalnych ekspresów do kawy i usługi powiązane

2016/S 228-414644

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: 1049
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komitet Regionów (KR)
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa profesjonalnych ekspresów do kawy i usługi powiązane

Numer referencyjny: OIB.02/PO/2016/059/721.
II.1.2)Główny kod CPV
42968100 Maszyny wydające napoje
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa profesjonalnych ekspresów do kawy i usługi powiązane:

— część 1: dostawa profesjonalnych ekspresów do kawy z grupami parzącymi i usługi powiązane,

— część 2: dostawa automatycznych profesjonalnych ekspresów do kawy i usługi powiązane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 230 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa profesjonalnych ekspresów do kawy z grupami parzącymi i usługi powiązane

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42968100 Maszyny wydające napoje
39711310 Elektryczne zaparzacze do kawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Stołeczny Brukseli i okolice (Belgia).

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa profesjonalnych ekspresów do kawy z grupami parzącymi i usługi powiązane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

48 miesięcy w przypadku zamówienia na dostawy i 60 miesięcy w przypadki zamówienia na konserwację i naprawy według stawek godzinowych.

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres 4 lat: ekspresy zakupione na podstawie umowy powinny być objęte usługami konserwacji zapobiegawczej i napraw rozliczanymi według stawek godzinowych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa automatycznych profesjonalnych ekspresów do kawy i usługi powiązane

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42968100 Maszyny wydające napoje
39711310 Elektryczne zaparzacze do kawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Stołeczny Brukseli i okolice (Belgia), Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga) i Strasburg (Francja).

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa automatycznych profesjonalnych ekspresów do kawy i usługi powiązane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 230 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

48 miesięcy w przypadku zamówienia na dostawy i 60 miesięcy w przypadki zamówienia na konserwację i naprawy według stawek godzinowych.

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres 4 lat: ekspresy zakupione na podstawie umowy powinny być objęte usługami konserwacji zapobiegawczej i napraw rozliczanymi według stawek godzinowych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent musi załączyć formularz identyfikacyjny (zob. załącznik 1 do dokumentacji przetargowej) oraz wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku I dokumentacji przetargowej.

Oferent określi państwo, w którym ma zarejestrowaną siedzibę lub miejsce zamieszkania, w dokumentacji dowodowej wymaganej przepisami prawa kraju, w którym zarejestrowana jest działalność.

Oferent powinien załączyć opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.

Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,

— oświadczenie o szczegółowym średnim rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

część 1:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średnich szczegółowych rocznych obrotów w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości 250 000 EUR;

część 2:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średnich szczegółowych rocznych obrotów w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości 800 000 EUR.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

oferent musi dostarczyć:

wykaz najważniejszych zamówień publicznych lub prywatnych związanych bezpośrednio z przedmiotem niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, z podaniem wartości, czasu trwania, daty rozpoczęcia i pełnych danych odbiorców, publicznych lub prywatnych (imię i nazwisko osoby do kontaktów, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

część 1:

wymaga się wykonania 6 zamówień o minimalnej wartości 15 000 EUR;

część 2:

wymaga się wykonania 6 zamówień o minimalnej wartości 25 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2017
Czas lokalny: 17:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci wyrażający wolę uczestnictwa powinni o tym poinformować pisemnie dział OIB.02.002 – Zamówienia Publiczne (zob. dane kontaktowe podane w pkt I.1) najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020 Zainteresowane strony zachęca się do zarejestrowania się przez witrynę internetową. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.

2) W przypadku części 1 ekspresy do kawy należy dostarczyć na terenie Regionu Stołecznego Brukseli.

W przypadku części 2 ekspresy do kawy należy dostarczyć do różnych siedzib wszystkich instytucji zamawiających. Orientacyjnie miejsca dostaw dzielą się, jak następuje: region stołeczny Brukseli i okolice (69%), Luksemburg (17%) i Strasburg (14%).

3) Agencje wykonawcze mogą zostać dołączone w trakcie trwania umowy (w granicach 10% całkowitej kwoty zamówienia dla wszystkich agencji wykonawczych łącznie), jeśli w trakcie procedury przetargowej oficjalnie nie istniały ani nie znajdowały się na etapie tworzenia, a w konsekwencji nie mogły zostać formalnie wskazane w dokumentach przetargowych.

4) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2016