Usługi - 415594-2016

25/11/2016    S228    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2016/S 228-415594

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 813-10-02-831
Adres pocztowy: ul. Targowa 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL325 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178525957
Faks: +48 178525957

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część V”.

Numer referencyjny: DZ-3321/12/2016
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na opracowaniu mapy topograficznej w skali

1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego.

— aktualizacja zasięgów zbiorów danych BDOT10k na podstawie bazy państwowego rejestru granic (PRG),

— aktualizacja klas obiektów BDOT10k na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym,

— opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,

— opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),

— opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,

— redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,

Dokładny opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępnej na stronie http://bip.wodgik.rzeszow.pl/

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 331 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 497 250.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
71354000 Usługi sporządzania map
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32 Podkarpackie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na opracowaniu mapy topograficznej w skali

1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego.

a) aktualizacja zasięgów zbiorów danych BDOT10k na podstawie bazy państwowego rejestru granic (PRG),

b) aktualizacja klas obiektów BDOT10k na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym,

c) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,

d) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),

e) opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania,

f) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,

g) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,

h) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,

i) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 172-309261
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część V”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/11/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ergogis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 36229434300000
Adres pocztowy: ul. Aleja Monte Cassino 6
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL422 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-412
Państwo: Polska
E-mail: d.osuch@ergogis.eu
Tel.: +48 607098342
Faks: +48 947170420
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 331 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z wymogami zawartymi w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2016