Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 416892-2017

20/10/2017    S202

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2017/S 202-416892

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 199-410251)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Marzec-Rolka
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564942
Faks: +48 327564943
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie JSW S.A.

Numer referencyjny: 3/P/17
II.1.2)Główny kod CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie JSW S.A.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od daty protokolarnego przekazania miejsca pracy.

Przekazanie miejsca pracy nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 199-410251

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Zamiast:

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 248-455398.

Powinno być:
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 23/11/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/12/2017
Powinno być:
Data: 21/01/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/11/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: