W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 418776-2019

06/09/2019    S172    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Obniżenie emisyjności transportu morskiego: Badanie techniczne przyszłości indeksu wskaźnika konstrukcyjnego efektywności energetycznej

2019/S 172-418776

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 156-384137)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D — Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ec.europa.eu/transport/home_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obniżenie emisyjności transportu morskiego: Badanie techniczne przyszłości indeksu wskaźnika konstrukcyjnego efektywności energetycznej

Numer referencyjny: 2019-539 V1.1
II.1.2)Główny kod CPV
79411000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wskaźnik konstrukcyjnej efektywności energetycznej to jeden z kluczowych krótkoterminowych środków, który przyczyni się do osiągnięcia celów strategii dot. gazów cieplarnianych Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Jest to ważny punkt obrad komisji oraz państw członkowskich UE — w swoich wcześniejszych informacjach na ten temat na poziomie międzynarodowym, Komisja wnioskowała o ambitny 4. etap Wskaźnika konstruktywnej efektywności energetycznej, który miałby na celu znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wszystkich nowych statków wchodzących na rynek około roku 2030. Wskaźnik ma również ważny wpływ w zakresie bezpieczeństwa i tym samym jest ściśle związany z priorytetami DG MOVE. Aby przyspieszyć realizację konkretnych środków w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Komisja ds. ochrony środowiska morskiego podczas swojego 74. posiedzenia zadecydowała by przyspieszyć prace techniczne, które wymagają dogłębnej analizy i oceny ram Wskaźnika, ponieważ marginesy poprawy wydajności stopniowo się zmniejszają. Będzie to wymagało nowych analiz dla większości kategorii statków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384137

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/10/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: